پذيرش دستيار پژوهشي در گروه آموزشي علوم خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

یکشنبه 3 مرداد 1400

با ابلاغ قرارداد بكارگيري دستيار پژوهشي از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبان خانم دكتر مهسا معمار زاده  به عنوان دستيار پژوهشي اين دوره خواهند بود . همچنين آقاي دكتر حجت امامي،  عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده دارد

«تعيين ميزان رسوبات باري در منطقه طبس و غلظت عناصر سنگين در رسوبات معلق  »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده