انتشار کتاب «مقاومت به علف کش ها در گیاهان: زیست شناسی و بیوشیمی» اثر دکتر مهدی راستگو، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و همکاران

یکشنبه 21 شهریور 1400

کتاب «مقاومت به علف کش ها در گیاهان: زیست شناسی و بیوشیمی»“ اثر استفن بی پاولز، جوزف ای ام هولتوم که توسط آقای دکتر مهدی راستگو، عضو هیئت علمی گروه آموزشی اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی و ایرج نصرتی، علیرضا حسن فرد و گلاره چقامیرزا ترجمه شده است، تازه ترین اثر انتشار یافته توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است که به علاقمندان این حوزه عرضه گردیده است.

در نظام‎های تولید غذا، کاربرد آفت‎کش‎ها برای کاهش آسیب گیاهان زراعی در مواجهه با آفات، امری اجتناب‎ناپذیر است. بنابراین، با توجه ‎به توجیه اقتصادی و عملی کاربرد مواد شیمیایی برای کنترل آفاتی همچون علف‎های هرز، روند صعودی کاربرد مداوم و گسترده علف‎کش‎ها در سال‎های اخیر به ظهور پدیده مقاومت علف‎های هرز به علف‎کش‎ها منجر شده است؛ به‎طوری‎که درحال حاضر مطالعات پیرامون مقاومت به علف‎کش‎ها در گیاهان، یکی از مهم‎ترین مباحث تحقیقاتی دانشمندان حوزه علوم علف‎های هرز محسوب می‎شود. کتاب حاضر حاصل نگارش محققان برجسته جهان در عرصه تحقیقات علف‎های هرز است که با دیدگاهی متفاوت سعی بر تشریح جزییات مباحث پیرامون مقاومت به علف‎کش‎ها در گیاهان داشته اند؛ به‎طوری‎که ضمن تحکیم مباحث پایه‎ای و تشریح جامع ظهور پدیده مقاومت در خانواده‎های علف‎کش‎ها، مکانیسم‎های مقاومت در علف‎های هرز را از دیدگاه‎های مختلف از جمله مقاومت حاصل از جهش‎های ژنی مورد بحث قرار داده اند. از آنجا‎که در آثار گذشته، خلأ مباحث زیست‎شناسی، بیوشیمی و ژنتیکی در مطالعات مقاومت به‎ علف‎کش‎ها مشهود بود، مترجمان، این مجموعه را با هدف تقویت منابع داخل کشور ترجمه کردند تا گامی مؤثر در راستای تسریع مدیریت پدیده مقاومت علف‎های هرز به ‎علف‎کش‎ها برداشته شود.

 علف های هرز، مقاومت در برابر علف کش ها، گیاهان، اثر علف کش ها و …  از موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

Herbicide Resistance in Plants Biology and Biochemistry

اخبار دانشکده