برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم و مهندسي آب در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

یکشنبه 28 شهریور 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبانخانم دكتر الهه غفاري به عنوان پژوهشگر پذيرش شده اين دوره خواهند بود. همچنين آقاي دكتر عليرضا فريدحسيني عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده دارد

« توسعه الگوريتمها و تكنيكهاي بازيابي رطوبت خاك با استفاده از داده هاي راديومتري باند L و P »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده