انتشار كتاب “ اگرواكولوژي در سپهر پساتوسعه: اكولوژي سياسي كشاورزي” اثر دكتر عليرضا كوچكي استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد و همكاران

سه شنبه 30 شهریور 1400

كتاب ”اگرواكولوژي در سپهر پساتوسعه: اكولوژي سياسي كشاورزي“ اثر عمر فليپه خيرالدو كه توسط آقاي دكتر عليرضا كوچكي، عضو هيات علمي گروه آموزشي اگروتكنولوژي دانشكده كشاورزي ، عبدالمجيد مهدوي دامغاني و حسين محمودي ترجمه شده است، تازه ترين اثر انتشار يافته توسط انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد است كه به علاقمندان اين حوزه عرضه گرديده است.

روابط درهم تنيدۀ كشاورزي با قدرت از جمله موضوعاتي است كه آن چنان كه بايد و شايد مورد توجه اكولوژي سياسي و بينش زيست محيطي قرار نگرفته است. نبايد از نظر دور داشت كه مطالعات بسيار ارزشمندي در اين حوزه از دانش صورت گرفته است و مقالات برجسته اي به موضوع رابطۀ ميان كشاورزي و قدرت پرداخته اند. با اين حال، تاكنون منابع مكتوب چنداني در زمينۀ واكاوي مباني نظري اكولوژي سياسي و خاستگاه فكري گفتمان‎ها، عمليات و انگاره هاي اين حوزه براي كشف و تبيين تعارضات موجود در كشاورزي منتشر نشده است. در اين ميان، اگرواكولوژي بيش از ديگر علوم كشاورزي به ابعاد قدرت در كشاورزي پرداخته است. در كتاب حاضر، نويسنده بر آن بوده است تا نشان دهد طرح مباحث سياسي اگرواكولوژي در بستر اكولوژي سياسي و نظريۀ پساتوسعه، و نه بررسي اگرواكولوژي در ذيل چارچوب هاي توسعۀ پايدار يا توسعۀ روستايي مي تواند به نتايج مفيدي منجر شود.

 اكولوژي سياسي كشاورزي، سياست محيط زيست، جامعه شناسي زيست محيطي، زيست شناسي حفاظت، بوم شناسي، تكنولوژي -- جنبه هاي جامعه شناختي، عدالت اجتماعي، حقوق بشر …  از موضوعاتي است كه در اين كتاب به آن پرداخته شده است.

937d96879d6edd9b329e7774b441a1f4 S

 

اخبار دانشکده