برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر علوم و مهندسی آب در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

شنبه 10 مهر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشی پسادکتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان آقای دکتر پویا شیرازی علیان به عنوان پژوهشگر پذیرش شده این دوره خواهد بود. همچنین آقای دکتر کامران داوری، عضو هیئت علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را برعهده دارد.

«پیش بینی سیلاب با استفاده از مدل های یادگیری ماشین»  موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده