برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر علوم و مهندسی آب در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

شنبه 10 مهر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشی پسادکتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان خانم دکتر ندا شیخ رضازاده نیکو به عنوان پژوهشگر پذیرش شده این دوره خواهد بود. همچنین آقای دکتر علی نقی ضیایی، عضو هیئت علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را برعهده دارد.

«مدلسازی جریان متلاطم سیال در حفره سه بعدی با استفاده از شبیه سازی گردابه های بزرگ»  موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده