برگزاری وبینار مشترک دانشگاه ملی تحقیقات کشاورزی قزاقستان (Kazakh National Agrarian Research University (KazNARU)) و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

یکشنبه 18 مهر 1400

وبینار مشترک دانشگاه ملی تحقیقات کشاورزی قزاقستان Kazakh National Agrarian Research University (KazNARU) و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در روز چهارشنبه 14 مهرماه 1400 از ساعت 11:30 تا 14 برگزار گردید.
این وبینار با حضور آقای دکتر احمد نظامی، رییس دانشکده کشاورزی، آقای دکتر احسان قبول مدیر روابط بین الملل دانشگاه فردوسی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی برگزار گردید. همچنین در این وبینار، مدیر روابط بین الملل دانشگاه ملی تحقیقات کشاورزی قزاقستان و مدیران گروه های مختلف دانشگاه مذکور شرکت داشتند.
در این وبینار، مدیران گروه های آموزشی از هر دو دانشگاه به معرفی توانمندی های گروه های خویش پرداختند و زمینه ها و علایق طرفین در بعد همکاری آموزشی و پژوهشی مورد تبادل نظر قرار گرفت.
شایان ذکر است در طی برگزاری این وبینار، در خصوص موارد متنوعی از موضوعات علمی و آموزشی ابراز نظر صورت گرفت و بر اهتمام به اجرایی شدن خواسته ها و تمایلات طرفین و شرکت کنندگان، به شرح زیر تاکید شد:
1. استقبال از امضای تفاهم نامه FUM-KazNARU، و ابراز تمایل در خصوص عملیاتی کردن مفاد تفاهم نامه.
2-  همکاری در فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی.
3. برگزاری دوره های مشترک تحصیلات تکمیلی.
4. همکاری در تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به عنوان راهنمای مشترک و مشاور مورد.
5- برگزاری دوره های کارآموزی مشترک.
6- برگزاری دوره های مشترک برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.
7- راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری که در آن ها مدرک دوگانه صادر می شود.
8- تاکید بر برگزاری کلاس ها و ارائه دروس به شکل مجازی (با توجه به توسعه زیرساخت ها و بسترهای ارتباطات شبکه ای و اینترنتی).
9- انجام فعالیت های تحقیقاتی مشترک، پروژه تحقیقاتی، کنفرانس، وبینار، انتشار مجله مشترک با تاکید بر موضوعات، طرح ها و عناوین مورد توافق.
 
یادآور می شود این وبینار که مورد حمایت مدیریت روابط بین الملل دانشگاه قرار گرفت، به اهتمام آقای دکتر حسین بانژاد، مسئول توسعه همکاری های بین المللی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و آقای Dr. Yesbol Omirzhanov از دانشگاه ملی تحقیقات کشاورزی قزاقستان، برنامه ریزی و اجرا گردید.

 
24d45ea3a151c340e7d647629c384354

اخبار دانشکده