برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم باغباني و فضاي سبز در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

سه شنبه 20 مهر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم باغباني و فضاي سبز دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبان خانم دكتر فائزه تقي زاده به عنوان پژوهشگر پذيرش شده اين دوره خواهند بود. همچنين آقاي دكتر   مجيد عزيزي ارانيعضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده دارد

«ارزيابي خطر (Risk Assessment) تركيبات طبيعي با خاصيت علف كشي »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده