برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر علوم خاک در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

سه شنبه 20 مهر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشی پسادکتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان خانم دکتر مینا علیخانی مقدم به عنوان پژوهشگر پذیرش شده این دوره خواهد بود. همچنین آقای دکتر امیر لکزیان، عضو هیئت علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را بر عهده دارد.

«غنی سازی گندم نان از طریق حامل کربنی کایرال جدید حاوی عنصر روی»  موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده