برگزاری دوره دانش آموختگی برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

سه شنبه 20 مهر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان خانم دکتر سحر روشنک به عنوان پژوهشگر پذیرش شده این دوره خواهد بود. همچنین خانم دکتر فخری شهیدی عضو هیئت علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را برعهده دارد.

«بررسی اثر هم افزایی پپتید ضدمیکروبی CLF کایمرا با آنتی بوتیک های رایج درمانی، بر مهار برخی از پاتوژن های غذایی»  موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده