کارنامه پژوهشی

اطلاعات  پژوهشی دانشکده کشاورزی

1392

طرح پژوهشی شماره 1 و 2

59

طرح پژوهشی شماره 3

410

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبرخارجی و داخلی

128

تعداد شرکت در کنفرانس های خارج از کشور

5

تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخل کشور

385

کتب چاپ شده توسط اعضا هيا ت علمی

12