کارنامه پژوهشی

اطلاعات  پژوهشی دانشکده کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد

 مراکز پژوهشی:

1- مرکز پژوهشی فرآوری صیفی جات

2- مرکز پژوهشی روش های نوین نگهداری مواد غذایی

3- مرکز پژوهشی بسته بندی مواد غذایی

4- مرکز پژوهشی کشاورزی اکولوژیک و پایدار

5- مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی

6- مرکز پژوهشی آفات و بيماري هاي گياهان باغي و زينتي

7- پژوهشکده علوم گیاهی

8- مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانیک

9- مركز پژوهشي مطالعات خشكسالي و پديده هاي زيانبخش جوي

 

نام فضاهای پژوهشی:

1- مزرعه دانشکده

2- باغ گیاهان دارویی

3- واحد گاوداری

4- ایستگاه دامپروری

5- باغ میوه

6- گلخانه تحقیقاتی دانشکده

7- ایستگاه هواشناسی

8- کارگاه های ماشین های کشاورزی

9- واحد تحقیقات قارچ خوراکی

10- مرکز رایانه دانشکده

11- مجتمع صنایع غذایی

12- آزمایشگاه ها

* تعداد آزمایشگاه ها: 49 آزمایشگاه

 

عناوین نشریات دانشکده:

- نشریه علوم باغبانی (4 جلد در سال)

- نشریه آب و خاک  (6 جلد در سال)

- نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (4 جلد در سال)

- نشریه حفاظت گیاهان (4 جلد در سال)

- نشریه پژوهش های زراعی ایران (4 جلد در سال)

- نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران (4 جلد در سال)

- نشریه پژوهش های علوم دامی ایران (4 جلد در سال)

- نشریه بوم شناسی کشاورزی (4 جلد در سال)

- نشریه ماشین های کشاورزی (2 جلد  در سال)

 

فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی

 

1392

طرح پژوهشی شماره 1 و 2

59

طرح پژوهشی شماره 3

410

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبرخارجی و داخلی

128

تعداد شرکت در کنفرانس های خارج از کشور

5

تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخل کشور

385

کتب چاپ شده توسط اعضا هيا ت علمی

12