هسته پژوهشی

هسته پژوهشی

رئیس هسته پژوهشی

هسته پژوهشی بسته بندی مواد غذایی

دکتر صداقت

هسته پژوهشی کشاورزی اکولوژیک و پایدار

دکتر مهدی نصیری محلاتی

هسته پژوهشی میوه، سبزی، صیفی جات

خانم دکتر شهیدی

هسته پژوهشی روش های نوین فرآوری و نگه داری مواد غذایی

دکتر سید علی مرتضوی

هسته پژوهشی ماشین های کشاورزی

دکتر آق خانی

آفات و بیماری های گیاهان باغی و زینتی

دکتر جعفرپور

هسته پژوهشي توسعه پايدار كشاورزي و روستايي

دکتر دانشور

هسته پژوهشی کشاورزی ارگانیک

دکتر رضا قربانی

هسته پژوهشی خشکسالی و پدیده های زیان بخش جوی

دکتر امین علیزاده