دکتری

{slider

شیوه نامه نگارش رساله

}

درخواست هاي آموزشي (انتخاب واحد- تمديد سنوات- مرخصي تحصيلي- گواهي اشتغال و ...)

توضيح: از طريق پورتال دانشجويي صورت مي گيرد (1- قسمت آموزشي 2- درخواست هاي آموزشي 3- صدور درخواست جديد (گواهي اشتغال به تحصيل لاتين - انتخاب واحد - كارت دانشجويي - تمديد سنوات - درخواست ريز نمرات لاتين - گواهي اشتغال به تحصيل - تعويض كارت دانشجويي - كارت دانشجويي المثني)

{slider 

شرایط تسویه حساب پایان نامه

}