کارشناسی ارشد

{slider

درخواست های آموزشی (انتخاب واحد- تمدید سنوات- مرخصی تحصیلی- گواهی اشتغال و ...)

توضیح: از طریق پورتال دانشجویی صورت می گیرد (1- قسمت آموزشی 2- درخواست های آموزشی 3- صدور درخواست جدید(گواهی اشتغال به تحصیل لاتین-انتخاب واحد- کارت دانشجویی-تمدید سنوات- درخواست ریز نمرات لاتین-گواهی اشتغال به تحصیل- تعویض کارت دانشجویی- کارت دانشجویی المثنی)

{slider

فرم های ارزشیابی جلسه دفاع (M8- M10)

فرم M8-M10

فرم تأیید اصلاحات پایان نامه

فرم جهت صدور نامه تقاضای داده از ادارات و سازمان ها

}