فرم های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

فرم های مربوط به پروپوزال های مصوب قبل از 97/07/01

{slider

درخواست های آموزشی (انتخاب واحد- تمدید سنوات- مرخصی تحصیلی- گواهی اشتغال و ...)

توضیح: از طریق پورتال دانشجویی صورت می گیرد (1- قسمت آموزشی 2- درخواست های آموزشی 3- صدور درخواست جدید(گواهی اشتغال به تحصیل لاتین-انتخاب واحد- کارت دانشجویی-تمدید سنوات- درخواست ریز نمرات لاتین-گواهی اشتغال به تحصیل- تعویض کارت دانشجویی- کارت دانشجویی المثنی)

{slider

فرم جهت صدور نامه تقاضای داده از ادارات و سازمان ها

}

فرم های مربوط به پروپوزال های مصوب 97/07/01 به بعد

{slider

درخواست های آموزشی (انتخاب واحد - تمدید سنوات - مرخصی تحصیلی - گواهی اشتغال و ...)

توضیح: از طریق پورتال دانشجویی صورت می گیرد (1- قسمت آموزشی 2- درخواست های آموزشی 3- صدور درخواست جدید (گواهی اشتغال به تحصیل لاتین - انتخاب واحد - کارت دانشجویی - تمدید سنوات - درخواست ریز نمرات لاتین - گواهی اشتغال به تحصیل - تعویض کارت دانشجویی - کارت دانشجویی المثنی)

{slider

لیست نشریات دارای اعتبار

به قسمت نشریات معتبر و نامعتبر مراجعه شود

{slider

فرم جهت صدور نامه تقاضای داده از ادارات و سازمان ها

}