صدیقه آجری

صدیقه آجری صدیقه آجری

سمت: تکنسین آزمایشگاه های گروه آموزشی صنایع غذایی