مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه گیاهپزشکی

آزمایشگاههای تحقیقات بیماری شناسی گیاهی 1، 2 و 3

در این آزمایشگاهها دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه، اعم از دکتری و کارشناسی ارشد، امور مربوط به پایان نامه خود را در گرایشهای مختلف بیماری شناسی گیاهی (ویروس شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی و نماتد شناسی) انجام می دهند. طرح های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی نیز از دیگر امور در حال انجام این آزمایشگاهها می باشد.

آزمایشگاههای تحقیقات بیماری شناسی گیاهی با دارا بودن فضای کافی از تجهیزات مهمی مشتمل بر سانتریفیوژ یخچالدار، ترموسایکلرهای گرادیان و ساده، هود لامینارایرفلو، اسپکتروفتومتر، الیزاخوان، میکروسکوپ دوربین دار، میکروسکوپهای نوری، انکوباتورها، شیکر انکوباتور، بن ماری، الکتروفورز افقی و عمودی ... به همراه اتاقهای مخصوص جداسازی نماتد، الکتروفورز و کشت باکتری برخوردار است.

اين آزمايشگاه ها با توجه به محل استقرار و نزديكي آن به ايستگاههاي بزرگ تحقيقات کشاورزی مشهد و مزارع گوناگون مي تواند به عنوان پايگاه تحقيقاتي و پژوهشی در عرصه فعاليتهاي كشاورزي قرار گيرد.

آزمایشگاه تحقیقات بیماری شناسی1

ردیف

تجهیزات

1

ترموسایکلر

2

آون

3

انکوباتور شیکردار

4

سانتریفیوژ

IMG 4339     IMG 4340     IMG 4341     IMG 4343

  IMG 4344     IMG 4346    

 

 آزمایشگاه تحقیقات بیماری شناسی گیاهی 2

ردیف

تجهیزات

1

ترموسایکلر

2

هودلامینار

3

مینی سانتریفیوژ

4

بن ماری

 

IMG 4349     IMG 4350     IMG 4352     IMG 4354

  IMG 4355     IMG 4356     IMG 4357    

  آزمایشگاه تحقیقات بیماری شناسی 3

 

ردیف

تجهیزات

1

الکتروفورز افقی

2

آون

3

انکوباتور

4

ژرمیناتور

 

IMG 4359     IMG 4360     IMG 4361     IMG 4363

  IMG 4366     IMG 4368     IMG 4369

 

 آزمایشگاه تحقیقات حشره شناسی

در این آزمایشگاه علاوه بر اجرای طرحهای تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و اعضای محترم هیات علمی؛ واحدهای عملی دروس مقطع کارشناسی ارشد نیز برگزار می گردد. در آزمایشگاه تحقیقات حشره شناسی دستگاههای مورد نیاز در حشره شناسی کشاورزی اعم از بینوکولار و میکروسکوپ وجود دارد. دانشجویان تحصیلات تکمیلی حشره شناسی بسیاری از آزمایشات مولکولی خود را در آزمایشگاههای تحقیقات بیماری شناسی گیاهی 1، 2 و 3 انجام می دهند.

 

ردیف

تجهیزات

1

میکروسکوپ

2

وتیروزین های نمونه حشرات

IMG 4371     IMG 4372     IMG 4373     IMG 4374

  IMG 4375     IMG 4376

 آزمایشگاه کنه شناسی

در این آزمایشگاه نیز محل اجرای طرحهای تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کنه شناسی بوده که بررسی های بیولوژیکی و اکولوژیکی کنه ها و حشرات را با کمک میکروسکوپ، بینوکولار و ژرمیناتور موجود در آزمایشگاه انجام می دهند.

ردیف

تجهیزات

1

آرمیناتور

2

یخچال فریزر

3

قفسه مخصوص حشرات

4

میکروسکوپ

 

IMG 4392     IMG 4394     IMG 4395    

 آزمایشگاه سم شناسی

این آزمایشگاه با داشتن دستگاههای سوکسله، کلونجر، میکروسکوپ و بینوکولار و ژرمیناتور محل انجام آزمایشات زیست سنجی آفات کشاورزی و ... مربوط به پایان نامه های دانشجویان دکتری و ارشد می باشد.

آزمایشگاههای آموزشی بیماری شناسی گیاهی و حشره شناسی کشاورزی این آزمایشگاهها با برخورداری چندین میکروسکوپ و بینوکولار محل انجام واحدهای عملی دروس مختلف دوره کارشناسی گیاهپزشکی و کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی و حشره شناسی کشاورزی می باشد.

 

IMG 4399     IMG 4401     IMG 4402

 

 آزمایشگاه کنترل بیولوژیک و پاتولوژی حشرات

این آزمایشگاه جهت انجام تحقیقات اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه در خصوص عوامل کنترل بیولوژیک آفات با تاکید بر عوامل بیمارگر حشرات استفاده می شود. قارچها، نماتدها و باکتریهای بیمارگر حشرات جنبه اصلی تحقیقات این آزمایشگاه را تشکیل می دهد. آزمایشگاه کنترل بیولوژیک و پاتولوژی حشرات مجهز به ژرمیناتور، انکوباتور، لوازم انجام مطالعات مولکولی، میکروسکوپ و بینوکولارهای تشریح و ... می باشد.

ردیف

تجهیزات

1

ژرمیناتور

2

انکوباتور

3

لوازم مرتبط با گازهای مولکولی

4

یخچال فریزر

 

IMG 4378     IMG 4379     IMG 4380     IMG 4383

  IMG 4384     IMG 4386