اقتصاد فرسایش خاک

جلد

 تاليف: دكتر سيد صفدر حسيني-دكتر محمد قرباني،‌ تاريخ نشر:1384

اين کتاب برای استفاده درسی دانشجويان کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد و اقتصاد کشاورزی در درس‌های اقتصاد منابع طبيعی و اقتصاد و مديريت منابع طبيعی مناسب است. همچنين برخی از مباحث آن برای استفاده کارشناسان منابع طبيعی و کشاورزی و نيز سياست‌گذاران و برنامه ريزان عرصه کشاورزی مطلوب می باشد. خاك، يكي از عناصر چهارگانه حيات و مهمترين مؤلفه‌ها در فرايند توليد محصولات زراعي محسوب مي‌شود . اهميت اين عنصر تا حدي است كه در فرهنگ و ادب فارسي به استعاره اي معنوي تبديل شده است و حفاظت و نيالودن آن در دستورهای مذهبي و فرهنگ مردم ايران، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. از سوی ديگر، نقش كليدي در امنيت غذايي، خودكفايي كشورها در توليد مواد غذايي، اقتصاد ملي و نيز بين‌الملل و كشاورزي پايدار و متوازن دارا مي‌باشند. سر انجام اين که، به رغم توجه به تحقيقات در محيط‌هاي كشت بدون خاك(هيدرپونيك) ، خاك همچنان به عنوان مهمترين، ارزان ترين و اقتصادی ترين محيط توليد زراعي محسوب مي‌شود