مبانی پایداری

تاليف: سيمون درسنر، ترجمه: دكتر محمود دانشور كاخكي، دكتر سياوش دهقانيان، دكتر فرخ دين قزلي، تاريخ نشر: 1386
 

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فناوري در سطح جهاني از يكسو و مصرف بيش از اندازه منابع طبيعي و تخريب روزافزون محيط زيست از سوي ديگر موجب به وجود آمدن تفكر پايداري شده است؛ امروزه بحث پايداري جاي خود را در ميان بسياري از علوم بازكرده و لزوم كاربرد و استفاده صحيح از محيط زيست توسط نسل حاضر و انتقال آن به نسلهاي آينده همگان را بر آن داشته تا با نگاهي جدي به بررسي اين موضوع بپردازند.