مبانی پایداری

The priniciples of sustainability تالیف: سیمون درسنر
ترجمه: دکتر محمود دانشور کاخکی، دکتر سیاوش دهقانیان، دکتر فرخ دین قزلی
تاریخ نشر: 1386
 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فناوری در سطح جهانی از یکسو و مصرف بیش از اندازه منابع طبیعی و تخریب روزافزون محیط زیست از سوی دیگر موجب به وجود آمدن تفکر پایداری شده است؛ امروزه بحث پایداری جای خود را در میان بسیاری از علوم بازکرده و لزوم کاربرد و استفاده صحیح از محیط زیست توسط نسل حاضر و انتقال آن به نسل های آینده همگان را بر آن داشته تا با نگاهی جدی به بررسی این موضوع بپردازند.