اقتصاد و بوم شناسی: مرزهای نو و توسعه پایدار

Economics and Ecology الیف: ادوارد باربیر

ترجمه: دکتر محمود دانشور کاخکی - دکتر سیاوش دهقانیان - دکتر فرخ دین قزلی

تاریخ نشر: 1385

اقتصاد و بوم شناسی اغلب به عنوان بررسی روابط میان موجودات و محیط زیست آن ها تعریف می شود. کتاب حاضر سعی دارد تا به مبانی تلفیق این دو رشته نگاهی داشته باشد و این موضوع را از دیدگاههای مختلفی بررسی می کند و به دنبال مسائلی چون توسعه پایدار از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی است.