اقتصاد و بوم شناسی

اقتصاد و بوم

اليف: ادوارد باربير، ترجمه: دكتر محمود دانشور كاخكي-دكتر سياوش دهقانيان-دكتر فرخ الدين قزلي، تاريخ نشر: 1385

اقتصاد و بوم شناسي اغلب به عنوان بررسي روابط ميان موجودات و محيط زيست آنها تعريف مي شود. كتاب حاضر سعي دارد تا به مباني تلفيق اين دو رشته نگاهي داشته باشد و اين موضوع را از ديدگاههاي مختلفي بررسي مي كند و به دنبال مسائلي چون توسعه پايدار از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي است.