بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی

بازار

تاليف: مكش پاندي، ديپعلي تواري، ترجمه:‌ دكتر ناصر شاهنوشي، دكتر سياوش دهقانيان، دكتر فرخ الدين قزلي، تاريخ نشر: 1385 

بازاررساني و بازاريابي را بايد به عنوان يكي از مهمترين اجزاي ساختار توليد محصولات كشاورزي به حساب آورد.