ترویج کشاورزی

ترویج

تاليف: ون دن بن و هاوكينز،‌ ترجمه: دكتر محسن تبرايي-دكتر اسدالله زماني پور، ‌تاريخ نشر: 1388

كتاب حاضر با نام ترويج كشاورزي حاوي تجارب با ارزش نويسندگان و حاصل تجارب بسياري از آگاهان و كارشناسان در نقاط مختلف دنيا در قرن گذشته مي باشد. اين كتاب تاكنون به هشت زبان زنده دنيا ترجمه شده و نهمين زبان هم فارسي است.