سنجش پایداری

پایداریتاليف: سيمون بل - استفان مورس، ترجمه: دكتر ناصر شاهنوشي-دكتر سياوش دهقانيان-مهندس يدالله آذرين‌فر،‌تاريخ نشر: 1386

از چند دهه گذشته حفظ محيط زيست به عنوان يكي از موضوعات اصلي در جوامع مطرح مي باشد و خوشبختانه اخيرا صيانت از زيست بوم هاي طبيعي به عنوان يكي از سياستهاي راهبردي در دستور كار برنامه ريزان و مديران اجرايي كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است.