مقدمه ای بر ارزش گذاری محیط زیست

Introduction to Environmental Valuation

تدوین و گردآوری: دکتر محمد قربانی - مهندس علی فیروز زارع، تاریخ نشر: 1387

اگرچه محیط زیست مهم‌ترین مولفه زیست انسان‌ها محسوب می‌شود؛ اما تاکنون ارزش واقعی و مساعدت‌های آن به درستی مشخص نشده، به نحوی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در قرن بیست و یکم، بحران‌های زیست محیطی می‌باشد. به همین دلیل دولت‌ها تلاش می نمایند تا با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف مبتنی بر نتایج حاصل از پیمایش‌های میدانی، بر مشکلات زیست محیطی فائق آیند و یا این که آثار منفی کارکردهای انسان بر محیط زیست را کاهش دهند. در ایران نیز در سال‌های اخیر در قالب قوانین و مقررات و برنامه‌های پنج ساله تلاش‌هایی در جهت حفاظت از محیط‌زیست و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی صورت گرفته است اما در دو بعد خلاء جدی احساس می‌شود: اول، مطالعات تجربی اندکی در حوزه کمی‌سازی آثار کارکرد انسان بر محیط زیست (آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست) و نیز ارزش‌گذاری آن صورت گرفته است.

دوم، تلاش چندانی در جهت ایجاد اطلاعات علمی برای ارزش‌گذاری و کمی‌سازی آثار محیط زیست و آلودگی‌های زیست محیطی در قالب انتشار کتاب انجام نشده است. با توجه به این دو بعد، این احساس در نویسندگان تقویت شد تا با نگارش کتابی منسجم و تخصصی در زمینه ارزش‌گذاری محیط زیست با رویکردی تجربی مبتنی بر برخی مطالعات و مثال‌های روشن، خلاء موجود را پر کنند. این کتاب اولین کتاب تخصصی است که در این حوزه منتشر شده است و می تواند به عنوان کتاب درسی مورد استفاده دانشجویان رشته‌های اقتصاد، اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.