مقدمه ای بر ارزش گذاری محیط زیست

زیست

تدوين و گردآوري: دكتر محمد قرباني-مهندس علي فيروز زارع، تاريخ نشر: 1387

اگرچه محيط زيست مهم‌ترين مولفه زيست انسان‌ها محسوب مي‌شود؛ اما تاكنون ارزش واقعي و مساعدت‌هاي آن به درستي مشخص نشده، به نحوي که يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي دولت‌ها در قرن بيست و يکم، بحران‌هاي زيست محيطي مي‌باشد. به همين دليل دولت‌ها تلاش مي نمايند تا با اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هاي مختلف مبتني بر نتايج حاصل از پيمايش‌هاي ميداني، بر مشکلات زيست محيطي فائق آيند و يا اين که آثار منفي کارکردهاي انسان بر محيط زيست را کاهش دهند. در ايران نيز در سال‌هاي اخير در قالب قوانين و مقررات و برنامه‌هاي پنج ساله تلاش‌هايي در جهت حفاظت از محيط‌زيست و کاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي صورت گرفته است اما در دو بعد خلاء جدي احساس مي‌شود: اول، مطالعات تجربي اندکي در حوزه کمي‌سازي آثار کارکرد انسان بر محيط زيست (آلودگي‌ها و تخريب محيط زيست) و نيز ارزش‌گذاري آن صورت گرفته است. دوم، تلاش چنداني در جهت ايجاد اطلاعات علمي براي ارزش‌گذاري و کمي‌سازي آثار محيط زيست و آلودگي‌هاي زيست محيطي در قالب انتشار کتاب انجام نشده است. با توجه به اين دو بعد، اين احساس در نويسندگان تقويت شد تا با نگارش کتابي منسجم و تخصصي در زمينه ارزش‌گذاري محيط زيست با رويکردي تجربي مبتني بر برخي مطالعات و مثال‌هاي روشن، خلاء موجود را پر کنند. اين کتاب اولين کتاب تخصصي است که در اين حوزه منتشر شده است و مي تواند به عنوان کتاب درسي مورد استفاده دانشجويان رشته‌هاي اقتصاد، اقتصاد کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست به ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي قرار گيرد.