الگوهای کمی در تحقیقات بازاریابی

Quanttiative models in marketing research

تالیف: فیلیپ هنز فرانسس، ریچارد پاپ
ترجمه: دکتر محمدرضا کهنسال - مهندس هادی رفیعی دارانی
تاریخ نشر: 1387

این کتاب که حاصل تلاش فیلیپ هنس فرانسس، پروفسور اقتصادسنجی کاربردی وابسته به سازمان اقتصادی و تحقیقات حرفه‌ای بازاریابی و ریچارد پاپ، محقق دانشگاه رتردام می باشد، با هدف تأمین نیازهای دانشجویان و محققین حوزه‌های مختلف و مرتبط با بازاریابی ترجمه گردیده است. در این کتاب خواننده با انواع الگو‌های حائز اهمیت و به ویژه الگوهای کمّی برای تحقیقات بازاریابی آشنا می‌شود که هر الگو بر اساس داده‌های خاصی تعریف و تدوین می‌گردد.

همچنین در مورد هر الگو، جزئیات آن همچون ساختار الگو از نظر آماری و اقتصادسنجی، تحلیل تجربی الگو، نمونه‌های واقعی و تفسیر نتایج و یافته‌های آن در مورد نمونه‌های مورد بررسی ارائه گردیده است. این کتاب برای سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین محققین و پژوهشگران حوزه‌های مختلف و مرتبط با بازرایابی توصیه می‌گردد.