مدل سازی در اقتصاد اکولوژیک

Modelling in Ecological Economics تالیف: ژان پروپس، پاول سافونو

ترجمه: دکتر محمدرضا کهنسال - هادی رفیعی دارانی،

تاریخ نشر: پاییز 1390