تأمین مالی کشاورزی (اصول و کاربرد)

Agricultural Financing

تالیف: دکتر محمد قربانی - مهندس امین نعمتی، تاریخ نشر: زمستان 1390

بخش کشاورزی همواره به تأمین مالی به شکل "جزیره‎ای" نگاه کرده است. به همین دلیل نتوانسته کمبودهای مالی بخش را تأمین کند، از اصل متنوع‎سازی ابزارهای تأمین مالی بهره گیرد و در نهایت از تجربیات گرانبهای سایر بخش‎ها و کشورهای دیگر استفاده نماید. تأمین مالی كشاورزي به عنوان یکی از چالش‎های فراروی کشاورزان از یک سوی و موسسات مالی از سوی دیگر، توجهات جهاني را به ویژه در کشورهای در حال توسعه که همواره با مشکل کمبود سرمایه مواجه می‎باشند به خود جلب كرده به‎ نحوي كه تلاش شده است دانش موجود در اين حوزه از طرق مختلف ارتقاء يابد.

يكي از رويكردهاي مهم شکل‎گیری دوره‎ها و رشته‎هاي مرتبط با تأمین مالی به طور عام و تأمین مالی کشاورزی به طور خاص و ورود درس تأمین مالی کشاورزی در رشته‎ اقتصاد كشاورزي مي‎باشد. با توجه به اهميت تأمین مالی كشاورزي و نيز توليد متون درسي، مؤلفان بر آن شدند تا با تأليف مجموعه كتابي‎هایی تحت عنوان "تأمین مالی كشاورزي" خلاء موجود در این حوزه را پر كنند.