کتاب های گروه اقتصاد کشاورزی

مبانی پایداری

تاليف: سيمون درسنر، ترجمه: دكتر محمود دانشور كاخكي، دكتر سياوش دهقانيان، دكتر فرخ دين قزلي، تاريخ نشر: 1386
 

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فناوري در سطح جهاني از يكسو و مصرف بيش از اندازه منابع طبيعي و تخريب روزافزون محيط زيست از سوي ديگر موجب به وجود آمدن تفكر پايداري شده است؛ امروزه بحث پايداري جاي خود را در ميان بسياري از علوم بازكرده و لزوم كاربرد و استفاده صحيح از محيط زيست توسط نسل حاضر و انتقال آن به نسلهاي آينده همگان را بر آن داشته تا با نگاهي جدي به بررسي اين موضوع بپردازند.

اقتصاد بازارهای کشاورزی

437 150x98

تاليف: رونالد شريمپر ترجمه: دكتر سياوش دهقانيان، دكتر محمد قرباني، دكتر فرخ دين قزلي تاريخ انتشار:1384
وجود چالشهای جدی در بخش کشاورزی به ویژه سودآوری واحدهای کشاورزی و لزوم رفتار بر اساس اصول اقتصادی و مدیریتی، اقتصاد کشاورزی را به عنوان یکی از کاربردی‌ترین رشته‌‌ها مطرح ساخته است. به موازات آن بازاریابی محصولات کشاورزی و شناخت سازوکارهای مربوط به مدیریت بازار، الزام آور می‌سازد تا ابعاد اقتصادی بازارهای کشاورزی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر رفتار‌شناسی بازارهای مختلف محصولات کشاورزی و تطبیق آن با شرایط محلی، از دیگر عواملی است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد. به همین دلیل مترجمان بر آن شدند تا کتاب «اقتصاد بازارهای کشاورزی» را به عنوان یکی از کتابهای مکمل «مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی و مواد غذایی» که قبلا" ترجمه و منتشر شده است، در دسترس علاقمندان قرار دهند. این کتاب جنبه‌های اقتصادی بازارهای مختلف کشاورزی را، از دو بعد خرید و فروش در دو سطح درون و برون مرزی مورد بررسی قرار می‌دهد و زوایای مختلف آن را عمیقا" کالبد شکافی می‌کند. کتاب حاضر می‌تواند به عنوان کتاب درسی، دروس بازاریابی محصولات کشاورزی، تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی، اقتصاد خرد، اقتصاد تولید، قیمت محصولات کشاورزی و اقتصاد ریاضی مورد تدریس قرار گیرد. دانشجویان رشته‌های اقتصاد کشاورزی و اقتصاد در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند از محتوی این کتاب بهره گیرند.

اقتصاد فرسایش خاک

جلد

 تاليف: دكتر سيد صفدر حسيني-دكتر محمد قرباني،‌ تاريخ نشر:1384

اين کتاب برای استفاده درسی دانشجويان کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد و اقتصاد کشاورزی در درس‌های اقتصاد منابع طبيعی و اقتصاد و مديريت منابع طبيعی مناسب است. همچنين برخی از مباحث آن برای استفاده کارشناسان منابع طبيعی و کشاورزی و نيز سياست‌گذاران و برنامه ريزان عرصه کشاورزی مطلوب می باشد. خاك، يكي از عناصر چهارگانه حيات و مهمترين مؤلفه‌ها در فرايند توليد محصولات زراعي محسوب مي‌شود . اهميت اين عنصر تا حدي است كه در فرهنگ و ادب فارسي به استعاره اي معنوي تبديل شده است و حفاظت و نيالودن آن در دستورهای مذهبي و فرهنگ مردم ايران، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. از سوی ديگر، نقش كليدي در امنيت غذايي، خودكفايي كشورها در توليد مواد غذايي، اقتصاد ملي و نيز بين‌الملل و كشاورزي پايدار و متوازن دارا مي‌باشند. سر انجام اين که، به رغم توجه به تحقيقات در محيط‌هاي كشت بدون خاك(هيدرپونيك) ، خاك همچنان به عنوان مهمترين، ارزان ترين و اقتصادی ترين محيط توليد زراعي محسوب مي‌شود