کتاب های گروه اقتصاد کشاورزی

مقدمه ای بر ارزش گذاری محیط زیست

زیست

تدوين و گردآوري: دكتر محمد قرباني-مهندس علي فيروز زارع، تاريخ نشر: 1387

اگرچه محيط زيست مهم‌ترين مولفه زيست انسان‌ها محسوب مي‌شود؛ اما تاكنون ارزش واقعي و مساعدت‌هاي آن به درستي مشخص نشده، به نحوي که يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي دولت‌ها در قرن بيست و يکم، بحران‌هاي زيست محيطي مي‌باشد. به همين دليل دولت‌ها تلاش مي نمايند تا با اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هاي مختلف مبتني بر نتايج حاصل از پيمايش‌هاي ميداني، بر مشکلات زيست محيطي فائق آيند و يا اين که آثار منفي کارکردهاي انسان بر محيط زيست را کاهش دهند. در ايران نيز در سال‌هاي اخير در قالب قوانين و مقررات و برنامه‌هاي پنج ساله تلاش‌هايي در جهت حفاظت از محيط‌زيست و کاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي صورت گرفته است اما در دو بعد خلاء جدي احساس مي‌شود: اول، مطالعات تجربي اندکي در حوزه کمي‌سازي آثار کارکرد انسان بر محيط زيست (آلودگي‌ها و تخريب محيط زيست) و نيز ارزش‌گذاري آن صورت گرفته است. دوم، تلاش چنداني در جهت ايجاد اطلاعات علمي براي ارزش‌گذاري و کمي‌سازي آثار محيط زيست و آلودگي‌هاي زيست محيطي در قالب انتشار کتاب انجام نشده است. با توجه به اين دو بعد، اين احساس در نويسندگان تقويت شد تا با نگارش کتابي منسجم و تخصصي در زمينه ارزش‌گذاري محيط زيست با رويکردي تجربي مبتني بر برخي مطالعات و مثال‌هاي روشن، خلاء موجود را پر کنند. اين کتاب اولين کتاب تخصصي است که در اين حوزه منتشر شده است و مي تواند به عنوان کتاب درسي مورد استفاده دانشجويان رشته‌هاي اقتصاد، اقتصاد کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست به ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي قرار گيرد.

سنجش پایداری

پایداریتاليف: سيمون بل - استفان مورس، ترجمه: دكتر ناصر شاهنوشي-دكتر سياوش دهقانيان-مهندس يدالله آذرين‌فر،‌تاريخ نشر: 1386

از چند دهه گذشته حفظ محيط زيست به عنوان يكي از موضوعات اصلي در جوامع مطرح مي باشد و خوشبختانه اخيرا صيانت از زيست بوم هاي طبيعي به عنوان يكي از سياستهاي راهبردي در دستور كار برنامه ريزان و مديران اجرايي كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است.

ترویج کشاورزی

ترویج

تاليف: ون دن بن و هاوكينز،‌ ترجمه: دكتر محسن تبرايي-دكتر اسدالله زماني پور، ‌تاريخ نشر: 1388

كتاب حاضر با نام ترويج كشاورزي حاوي تجارب با ارزش نويسندگان و حاصل تجارب بسياري از آگاهان و كارشناسان در نقاط مختلف دنيا در قرن گذشته مي باشد. اين كتاب تاكنون به هشت زبان زنده دنيا ترجمه شده و نهمين زبان هم فارسي است.

بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی

بازار

تاليف: مكش پاندي، ديپعلي تواري، ترجمه:‌ دكتر ناصر شاهنوشي، دكتر سياوش دهقانيان، دكتر فرخ الدين قزلي، تاريخ نشر: 1385 

بازاررساني و بازاريابي را بايد به عنوان يكي از مهمترين اجزاي ساختار توليد محصولات كشاورزي به حساب آورد.

اقتصاد و بوم شناسی

اقتصاد و بوم

اليف: ادوارد باربير، ترجمه: دكتر محمود دانشور كاخكي-دكتر سياوش دهقانيان-دكتر فرخ الدين قزلي، تاريخ نشر: 1385

اقتصاد و بوم شناسي اغلب به عنوان بررسي روابط ميان موجودات و محيط زيست آنها تعريف مي شود. كتاب حاضر سعي دارد تا به مباني تلفيق اين دو رشته نگاهي داشته باشد و اين موضوع را از ديدگاههاي مختلفي بررسي مي كند و به دنبال مسائلي چون توسعه پايدار از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي است.