کتاب های گروه بیوسیستم

مديريت ماشينهاي كشاورزي

تدوين گردآوري: مهندس مجتبي مدرس رضوي، ‌تاريخ نشر: 1388 مکانیک

کشاورزی در ايران پيشه‌ای ديرينه می‌باشد که امروز هم از ارکان مهم اقتصاد کشور بشمار می‌رود. کشاورزی ايران در طی سالها تحت تأثير عوامل متعدد، تغييرات زيادی نموده و از مرحله خودکفايی شخصی به سمت تأمين نياز بازار مصرف گام نهاده است. به علت فزونی نياز جامعه به موادخام برای تامين خوراک يا مادۀ اولية صنايع و علاقة کشاورزان به توليد افزونتر جهت کسب درآمد بيشتر تمام عوامل موثر در بالا بردن سطح و کيفيت توليد مورد توجه قرار گرفته است.