بخش خدمات

غلام محمد یعقوبی

غلام محمد یعقوبی.جدید   غلام محمد یعقوبی

  سمت: مسئول خدمات

شماره تماس: 38804615-051

محمود اعلمی کته تلخ

اعلمی   محمود اعلمی کته تلخ

 سمت: متصدی خدمات

علی پورولی

valizadeh علی پورولی

سمت: متصدی خدمات

 

 

علی اصغر پورولی

علی اصغر پورولی   علی اصغر پورولی

 سمت: متصدی خدمات

احمد رودخانگی خادر

احمد رودخانگی1   احمد رودخانگی خادر

 سمت: متصدی خدمات