کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

صدیقه آجری

صدیقه آجری صدیقه آجری

سمت: تکنسین آزمایشگاه های گروه آموزشی صنایع غذایی

حبیب اله اخلاقی

بدون عکس   حبیب اله اخلاقی

  سمت: متصدی خدمات مرکز خدمات گاوشیری

علی اسماعیلی دربندی سفلی

علی اسماعیلی-3   علی اسماعیلی دربندی سفلی

  سمت: راننده ماشین های کشاورزی

  شماره تماس: 38804692-051

خسرو ادیبی

بدون عکس   خسرو ادیبی

 سمت: تکنسین آزمایشگاه های گروه آموزشی صنایع غذایی

رمضان ابراهیمیان

ابراهیمیان   رمضان ابراهیمیان

  سمت: متصدی خدمات

علی اصغر پورولی

علی اصغر پورولی   علی اصغر پورولی

 سمت: متصدی خدمات

غلامرضا ابرش جغری

ابرش   غلامرضا ابرش جغری

 سمت: متصدی خدمات

مرحوم ناصر ادیبی

بدون عکس   مرحوم ناصر ادیبی

  سمت: کارپرداز

علی اتابک

اتابک   علی اتابک

  سمت: متصدی خدمات

زهرا ارجمند مقدم

زهرا ارجمند زهرا ارجمند مقدم

 سمت: مسئول دفتر گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات