کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رمضان ابراهیمیان

ابراهیمیان   رمضان ابراهیمیان

  سمت: متصدی خدمات

خسرو ادیبی

بدون عکس   خسرو ادیبی

 سمت: تکنسین آزمایشگاه های گروه آموزشی صنایع غذایی

غلامرضا ابرش جغری

ابرش   غلامرضا ابرش جغری

 سمت: متصدی خدمات

مرحوم ناصر ادیبی

بدون عکس   مرحوم ناصر ادیبی

  سمت: کارپرداز

علی اتابک

اتابک   علی اتابک

  سمت: متصدی خدمات

زهرا مسلمان

 زهرا مسلمان مسلمان

  سمت: مسئول دفتر گروه آموزشی صنایع غذایی


معصومه آجری

معصومه آجری   معصومه آجری

 

حسن اسماعیل زاده

بدون عکس   حسن اسماعیل زاده

  سمت: تکنسین گروه آموزشی بیوسیستم

حبیب اله اخلاقی

بدون عکس   حبیب اله اخلاقی

  سمت: متصدی خدمات مرکز خدمات گاوشیری

محمدحسین اصغرزاده

اصغرزاده   محمدحسین اصغرزاده

  سمت: نگهبان