کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

محمدعلی نعمتی هاشمی

نعمتی هاشمی   محمد علی نعمتی هاشمی

  سمت: نامه رسان

محمدرضا نیکفر

بدون عکس   محمدرضا نیکفر

  سمت: متصدی خدمات مزرعه

یوسف نوری

یوسف نوری یوسف نوری

سمت: تکنسین آزمایشگاه های تحصیلات تکمیلی، گیاهان زینتی، کشت و بافت، فیزیولوژی گیاهی ازدیاد نباتات و باغبانی

 

احمد هاشمی

هاشمی   احمد هاشمی

  سمت: نگهبان

مرحوم حسینعلی نوری باغگاه

نوری باغگاه   مرحوم حسینعلی نوری باغگاه

  سمت: باغبان

فاطمه هوسی

هوسی   فاطمه هوسی

  سمت: متصدی خدمات

خداداد نیازی

بدون عکس   خداداد نیازی

  سمت: نگهبان مزرعه

محمدحسین یوسف نژاد

یوسف نژاد   مهندس محمدحسین یوسف نژاد

  سمت: کارشناس کارگاههای گروه آموزشی بیوسیستم