کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

حسن تلبا

بدون عکس   حسن تلبا

  سمت: متصدی خدمات مزرعه

نجیب اله جعفری

جعفری   نجیب اله جعفری

 سمت: باغبان

محمدحسین توسلی

توسلی   مهندس محمد حسین توسلی

  سمت: کارشناس آزمایشگاههای گروه آموزشی صنایع غذایی

حسن جلالی نسب

جلالی نسب   حسن جلالی نسب

  سمت: تکنسین آزمایشگاههای گروه آموزشی گیاهپزشکی

غلامعلی تیموری کلاته

تیموری کلاته   غلامعلی تیموری کلاته

  سمت: نگهبان

محمدعلی جمالی

علی محمد جمالی   محمدعلی جمالی

  سمت: تکنسین گروه آموزشی صنایع غذایی

جمیله جبلی

جبلی   جمیله جبلی

  سمت: مسئول دبیرخانه

محمدمهدی جهان آرا

جهان آرا   مهندس محمدمهدی جهان آراء

 سمت: کارشناس آزمایشگاه های کروه آموزشی گیاهپزشکی

سید اصغر جعفرنیا

jafarnia   سید اصغرجعفرنیا

  سمت: نامه رسان

  شماره تماس: 38804613-051

شوکت جویا

جویا   شوکت جویا

  سمت: ماشین نویس