کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

حیدر خاله

خاله   حیدر خاله

  سمت: متصدی خدمات

فاطمه دانشور

دانشور   مهندس فاطمه دانشور

  سمت: کارشناس آزمایشگاههای گروه آموزشی صنایع غذایی

علی خزائی

خزائی   علی خزائی

  سمت: راننده تراکتور مزرعه

عباس دبیریان

دبیریان   عباس دبیریان

  سمت: تکنسین گروه آموزشی خاکشناسی

علی اصغر خسروجردی

خسروجردی   علی اصغر خسروجردی

  سمت: حسابدار

محمد درویش زاده

محمد درویش   محمد درویش زاده

 سمت: متصدی خدمات

غلامرضا خیابانی تنها

خیابانی   غلامرضا خیابانی تنها

  سمت: راننده تراکتور مزرعه

محمد دلدار

دلدار1   محمد دلدار

 سمت: باغبان

 

محمد خیری

خیری   محمد خیری

  سمت: متصدی خدمات

مرحوم براتعلی دلدار

بدون عکس   مرحوم براتعلی دلدار

  سمت: تکنسین آزمایشگاههای گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات