کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

علی اکبر دوامی

دوامی   علی اکبر دوامی

  سمت: انباردار

مرحوم محمدرضا رجب زاده

رجب زاده.jpg1   مرحوم محمدرضا رجب زاده

  سمت: راننده

مرحوم محمدحسن دیمی

بدون عکس   مرحوم محمدحسن دیمی

  سمت: متصدی خدمات

حسین رسائیان

رسائیان   حسین رسائیان

  سمت: متصدی خدمات

محمود ذاکر

ذاکر   محمود ذاکر

  سمت: مسئول نقلیه

محمدرضا رضائی

رضائی   محمدرضا رضائی

  سمت: راننده

رمضانعلی راستین

راستین   رمضانعلی راستین

  سمت: راننده

عباس رضائی اول ذهان

رضائی اول   عباس رضائی اول ذهان

  سمت: کارپرداز

رضا راینی

رضا راینی   رضا راینی

  سمت: رئیس خدمات آموزشی

 

 

حسین رعیت نژاد

رعیت ن   حسین رعیت نژاد

  سمت: مسئول نقلیه