کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

عباس رضائی اول ذهان

رضائی اول   عباس رضائی اول ذهان

  سمت: کارپرداز

عزیزاله زارعی

زارعی   عزیز اله زارعی

  سمت: باغبان

حسین رعیت نژاد

رعیت ن   حسین رعیت نژاد

  سمت: مسئول نقلیه

مرحوم مهدی زاهدی فرد

زاهدی فرد   مرحوم مهدی زاهدی فرد

  سمت: باغبان

قربانعلی رمضانپور

رمضانپور   قربانعلی رمضانپور

 سمت: راننده تراکتور مرکز تحقیقات گاو شیری

موسی ژیان

بدون عکس   موسی ژیان

 سمت: متصدی خدمات

جلال رمضانی

رمضانی   جلال رمضانی

  سمت: تکنسین آزمایشگاه گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

غلامرضا سالاری

سالاری   غلامرضا سالاری

 سمت: موتوربان مزرعه

علی روحانی مقدم

روحانی مقدم   علی روحانی مقدم

  سمت: کمک کارشناس اداره آموزش

مرحومه زیبا سبزی

بدون عکس   مرحومه زیبا سبزی

  سمت: متصدی خدمات