کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

مرحوم حسن سعادت فر

بدون عکس   مرحوم حسن سعادت فر

  سمت: متصدی خدمات

علیرضا سیفی

سیفی   علیرضا سیفی

 سمت: مسئول حسابداری و امور مالی

 

 

غلامرضا سعیدی

سعیدی   غلامرضا سعیدی

 سمت: حسابدار

اعظم سیگارودی

سگارودی   مهندس اعظم سیگارودی

 سمت: کارشناس آزمایشگاههای گروه آموزشی صنایع غذایی

رمضانعلی سلطانی

سلطانی   رمضانعلی سلطانی

  سمت: کارپرداز

نعمت اله شافعی

شافعی   نعمت اله شافعی

  سمت: تکنسین گروه آموزشی بیوسیستم

ابراهیم سلمانی

بدون عکس   ابراهیم سلمانی

  سمت: نگهبان مزرعه

محمدحسین شالچی طوسی

شالچی   مهندس محمدحسین شالچی طوسی

  سمت: کارشناس آزمایشگاههای گروه آموزشی علوم دامی

سعید سلیمانی

سلیمانی   سعید سلیمانی

 سمت: مسئول خدمات

احمد شاهرودی

شاهرودی   احمد شاهرودی

 سمت: ماشین نویس