کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

احمد شاهرودی

شاهرودی   احمد شاهرودی

 سمت: ماشین نویس

زهره صفائیان کلاتی

زهره صفائیان   زهره صفائیان کلاتی

  سمت: مسئول دفتر گروه آموزشی گیاهپزشکی


ابراهیم شکاری

شکاری ابراهیم شکاری

  سمت: کارپرداز

رجبعلی ضیائی منظری

ضیائی منظری   رجبعلی ضیائی منظری

  سمت: نگهبان

معصومه شکوری

شکوری   معصومه شکوری

 سمت: ماشین نویس

محمدرضا طاهری

طاهری   محمدرضا طاهری

 سمت: مسئول خدمات

مرحوم اسماعیل شهراد

بدون عکس   مرحوم اسماعیل شهراد

  سمت: متصدی خدمات

محمدرضا عابدانی قهوه چی

عابدانی   محمدرضا عابدانی قهوه چی

 سمت: راننده

غلامرضا صدیقی بیمرغی

صدیقی بیمرغی 1   غلامرضا صدیقی بیمرغی

  سمت: معاونت مزرعه آموزشی تحقیقاتی

 

 

محمد عابدی مطلق

عابدی مطلق   محمد عابدی مطلق

  سمت: تکنسین کارگاههای گروه بیوسیستم