Plan Title Executors Status
Status
1- بررسی و تحقیق درخصوص بهینه سازی و ارتقاء شرایط تولید و نگهداری خمیر مایه فوری 2-انجام آزمایش های مواد اولیه -فرایند تولید- محصول نهائی (میکروبی و شیمیایی)Fakhri Shahiditerminated
تولید پوشش نانوفیبری به روش الکتروریسی دو محوره با ساختار هسته-پوسته از پلی اتیلن اکساید-کیتوزان و بارگذاری شده با اسید گالیک و نیسین و ارزیابی ویژگی های آن با هدف افزایش زمان ماندگاری گوشت و فرآورده های آن در یخچالFakhri Shahiditerminated
بهینه سازی آغازگر ماست به منظور جلوگیری از رشد میکرو اروگانیسم های عامل فساد و بیماری زاFakhri Shahiditerminated