آزمایشگاه تغذیه دام 1

IMG 3570    IMG 3571    IMG 3573    IMG 3574

 

آزمایشگاه تحقیقات عالی متابولیسم حیوانی

IMG 3578     IMG 3580    IMG 3582    IMG 3584

 

 

IMG 3587    IMG 3588    IMG 3589     IMG 3590

 

 

IMG 3591      IMG 3592    IMG 3593     IMG 3594

 

 

آزمایشگاه حیوانات آزمایشگاهی

IMG 3596    IMG 3597    IMG 3598    IMG 3634

 

 

IMG 3636

 

 

آزمایشگاه تحقیقات متابولیسمی نشخوارکنندگان

آزمایشگاه تحقیقات طیور

IMG 3602    IMG 3603    IMG 3604    IMG 3605

 

 

IMG 3606    IMG 3607    IMG 3608    IMG 3610

 

 

IMG 3612    IMG 3611

 

 

 

آزمایشگاههای بیوتکنولوژی حیوانی

IMG 3621    IMG 3623   IMG 3624    IMG 3627

 

 

IMG 3628    IMG 3629    IMG 3630    IMG 3631

 

 

IMG 3633