آزمایشگاههای تحقیقات بیماری شناسی گیاهی 1، 2 و 3

در این آزمایشگاهها دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه، اعم از دکتری و کارشناسی ارشد، امور مربوط به پایان نامه خود را در گرایشهای مختلف بیماری شناسی گیاهی (ویروس شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی و نماتد شناسی) انجام می دهند. طرح های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی نیز از دیگر امور در حال انجام این آزمایشگاهها می باشد.

آزمایشگاههای تحقیقات بیماری شناسی گیاهی با دارا بودن فضای کافی از تجهیزات مهمی مشتمل بر سانتریفیوژ یخچالدار، ترموسایکلرهای گرادیان و ساده، هود لامینارایرفلو، اسپکتروفتومتر، الیزاخوان، میکروسکوپ دوربین دار، میکروسکوپهای نوری، انکوباتورها، شیکر انکوباتور، بن ماری، الکتروفورز افقی و عمودی ... به همراه اتاقهای مخصوص جداسازی نماتد، الکتروفورز و کشت باکتری برخوردار است.

اين آزمايشگاه ها با توجه به محل استقرار و نزديكي آن به ايستگاههاي بزرگ تحقيقات کشاورزی مشهد و مزارع گوناگون مي تواند به عنوان پايگاه تحقيقاتي و پژوهشی در عرصه فعاليتهاي كشاورزي قرار گيرد.

آزمایشگاه تحقیقات بیماری شناسی1

ردیف

تجهیزات

1

ترموسایکلر

2

آون

3

انکوباتور شیکردار

4

سانتریفیوژ

IMG 4339    IMG 4340    IMG 4341    IMG 4343

 IMG 4344    IMG 4346   

 

 آزمایشگاه تحقیقات بیماری شناسی گیاهی 2

ردیف

تجهیزات

1

ترموسایکلر

2

هودلامینار

3

مینی سانتریفیوژ

4

بن ماری

 

IMG 4349    IMG 4350    IMG 4352    IMG 4354

  IMG 4355    IMG 4356    IMG 4357   

  آزمایشگاه تحقیقات بیماری شناسی 3

 

ردیف

تجهیزات

1

الکتروفورز افقی

2

آون

3

انکوباتور

4

ژرمیناتور

 

IMG 4359    IMG 4360    IMG 4361    IMG 4363

 IMG 4366    IMG 4368    IMG 4369

 

 آزمایشگاه تحقیقات حشره شناسی

در این آزمایشگاه علاوه بر اجرای طرحهای تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و اعضای محترم هیات علمی؛ واحدهای عملی دروس مقطع کارشناسی ارشد نیز برگزار می گردد. در آزمایشگاه تحقیقات حشره شناسی دستگاههای مورد نیاز در حشره شناسی کشاورزی اعم از بینوکولار و میکروسکوپ وجود دارد. دانشجویان تحصیلات تکمیلی حشره شناسی بسیاری از آزمایشات مولکولی خود را در آزمایشگاههای تحقیقات بیماری شناسی گیاهی 1، 2 و 3 انجام می دهند.

 

ردیف

تجهیزات

1

میکروسکوپ

2

وتیروزین های نمونه حشرات

IMG 4371    IMG 4372    IMG 4373    IMG 4374

 IMG 4375    IMG 4376

 آزمایشگاه کنه شناسی

در این آزمایشگاه نیز محل اجرای طرحهای تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کنه شناسی بوده که بررسی های بیولوژیکی و اکولوژیکی کنه ها و حشرات را با کمک میکروسکوپ، بینوکولار و ژرمیناتور موجود در آزمایشگاه انجام می دهند.

ردیف

تجهیزات

1

آرمیناتور

2

یخچال فریزر

3

قفسه مخصوص حشرات

4

میکروسکوپ

 

IMG 4392    IMG 4394    IMG 4395   

 آزمایشگاه سم شناسی

این آزمایشگاه با داشتن دستگاههای سوکسله، کلونجر، میکروسکوپ و بینوکولار و ژرمیناتور محل انجام آزمایشات زیست سنجی آفات کشاورزی و ... مربوط به پایان نامه های دانشجویان دکتری و ارشد می باشد.

آزمایشگاههای آموزشی بیماری شناسی گیاهی و حشره شناسی کشاورزی این آزمایشگاهها با برخورداری چندین میکروسکوپ و بینوکولار محل انجام واحدهای عملی دروس مختلف دوره کارشناسی گیاهپزشکی و کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی و حشره شناسی کشاورزی می باشد.

 

IMG 4399    IMG 4401    IMG 4402

 

 آزمایشگاه کنترل بیولوژیک و پاتولوژی حشرات

این آزمایشگاه جهت انجام تحقیقات اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه در خصوص عوامل کنترل بیولوژیک آفات با تاکید بر عوامل بیمارگر حشرات استفاده می شود. قارچها، نماتدها و باکتریهای بیمارگر حشرات جنبه اصلی تحقیقات این آزمایشگاه را تشکیل می دهد. آزمایشگاه کنترل بیولوژیک و پاتولوژی حشرات مجهز به ژرمیناتور، انکوباتور، لوازم انجام مطالعات مولکولی، میکروسکوپ و بینوکولارهای تشریح و ... می باشد.

ردیف

تجهیزات

1

ژرمیناتور

2

انکوباتور

3

لوازم مرتبط با گازهای مولکولی

4

یخچال فریزر

 

IMG 4378    IMG 4379    IMG 4380    IMG 4383

 IMG 4384    IMG 4386