نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
نارویی محبوبهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
ظفرغلامرضازاده نوغان فاطمهدکتری (Ph.D)نوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
تیرگری سراجی محمددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
اقاصفری حنانهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
امینی زاده میلاددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
اسفندیاری بهراسمان ساساندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
زارعی نسیبهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
کلهری صابردکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
بهرامی نسب مهسادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
تعالی مقدم ازادهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
ثانی حیدری علی رضادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
محمدیان دلویی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
زندی دره غریبی بهارهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
یوسفیان نازنیندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
عبدالحسین زاده فائزهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
قرباندوست مرضیهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
اکبری سیدفوادکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
محمودی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
موسوی خالدی امه هانیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
ظریف بروجردیان معصومهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
نجاتیان پور النازدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
حبیبی نوده فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
بیرام زاده الههکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
تقوی الهامکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
میرزائی فائزهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
روشنی یساقی زهراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
ماجدی حسینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
قهارپور مهلاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
موسوی سیده فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
کمایستانی مهلاکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
برومندتقی زاده تربتی مژگانکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
پرویزی امینه محمدحسینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
قادری امیرحسینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
پارساارجمند امینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
اسدی تیرتاشی امیرمحمدکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
احمدی کوثرکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
ناصری ایازخاندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
اسدخانی عارفهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
اسدخانی عارفهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
رمضانی محمدرضادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
شیبانی نوقابی ملیحهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
دهقانی دشتابی مریمدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
هندی زاده هنگامهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
رجبی مریمکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
جوکار سحرکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
فرخ منش فرهادکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
احمدزاده ساراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
پوراسمعیل ابوالفضلکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
بنسبردی رسولکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
هوشمنددلیر محمدمعینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
گلشاهی قرائی کاریزی مناکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
کریمی محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
فکور حسینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
باقری گازار مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
رمضانیان الههکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
حیدری جاغرق سمانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
سپاهی کوپکن مهدیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
اقبال فر اسمادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سروری نوبهار ازیتادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
رحمانی همت ابادی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سارانی سهیلادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
دیلمی ابوالفضلدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
عوض پور پژماندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
حمیدی سمیهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
دهقان مهساکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
تخته برفریمانی سمیراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
عسکری سیده زهراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
صادقی پریساکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
نوذری مژگانکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
ماهیان فرشادکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
قلیچی داریوشکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
پرنده شیروان سهیلاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
قاضوی دوزین سیده زهراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
صابری مصطفیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
نصیری سمانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
حسین زاده ناظری زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
محمدیان هلیاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
روزی احمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
حضرتی زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
فرشاد حمیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
فاتح مطلق زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
زارعی نگینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
وزیری مرواریدی سیده زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سنکار زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
عسگری مائدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سمرقندی علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
بزرگ چنانی ساراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سالخورده مجیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
عباسی بایگی سعیدکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سروش شمیمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
موسوی سیده مریمکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
قنبری مائدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
رسول زاده مریمدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
پارساپور سارادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
جلالیان سعیددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
توکلی محدثهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
طلائی عباسکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
عبدلی حسینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
صبوری فرد میناکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
سنجری سمیراکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
غفوری مهدیسکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
پارسا فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
جامه ابریشمی ام البنینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
رضائی گروی محمدامینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
نظام خواه ثانی حجتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
دهنوخوش امیرعلیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
نصرابادی ساجدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
مرادی معصومهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
رسولی رضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
ای نوخندان سمانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
پورمحمد فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
واله سانازکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
ملائی جاغرق علیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
غلامی زهراکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
جانقربانیان سعیدکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
محمدی خالصی جوادکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
چمان نرگسکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
رسولی مقدم فائزهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
خواموشی یزدی مهکامهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
حبیب زاده پریساکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
یوسفیان مهر فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
اسعدی جوادکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
ساغریدوز بهنازکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
شاهچراغی حسنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
قبادی زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
اسماعیلی امیرمحمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
وزان نرجسکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
صبوری فرد نیلوفرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
سلطانی فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
شریعتی مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
قندهاری جنت ابادی ریحانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
قدمیاری نداکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
سلطان ابادی تیناکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
سراجه فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
حسینی سیداحمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
عامری امیرحسینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
دژبان امیرحسنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
خواجوئی سیناکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
عبدالعلی نژاد مرضیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱