ابرش  غلامرضا ابرش جغری

 سمت: متصدی خدمات

علی اسماعیلی-3  علی اسماعیلی دربندی سفلی

  سمت: راننده ماشین های کشاورزی

  شماره تماس: 38804692-051

غلامعلی امیری  غلامعلی امیری

 سمت: نامه رسان

 شماره تماس: 38804612-051

باقری  فاطمه باقری

  سمت:مسئول دفتر گروه آموزشی خاکشناسی

 

بینایی  محمد بینایی

  سمت: مسئول واحد سمعی و بصری

 ایمیل:

 شماره تماس: 38804707-051