عابدان زهره

زهره عابدانی قهوه چی

سمت

کارشناس مسئول دفتر ریاست و معاونت اداری و مالی

ایمیل

شماره تماس

051-38804700