001مهندس سمانه اکبرزاده

سمت: کارشناس کامپیوتر

شماره تماس: 38804735-051

001eمهندس عمار قنبری

سمت: کارشناس کامپیوتر

شماره تماس: 38804734-051

rezafaall -personal pictureمهندس رضا فعال

سمت: مسئول مرکز کامپیوتر

شماره تماس: 38804737-051