محمد نوری 1   محمد نوری

  سمت: مراقب کشاورزی مزرعه

ابراهیم مالداری 1   ابراهیم مالداری

  سمت: راننده ماشین های کشاورزی

مهدی ذبیحی 1  مهدی ذبیحی

 سمت: تکنسین برق مزرعه