عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
واکنش‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آفتابگردان زینتی به تیمارهای کلرید پتاسیم، نانوکلات پتاسیم و پوترسین در شرایط تنش خشکیمریم کهربائیاندکتری(Ph.d)نعمتی۱۳۹۲/۰۴/۰۵
ررسی اثر فواصل کشت وحذف جوانه انتهایی بر رشد، نمو، عملکرد و ماده موثره گیاه دارویی و معطر جعفری مکزیکیسیروان ابنوسکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۲/۰۸/۲۸
بررسی اثر تنک کننده های شیمیایی (NAA وسوین) بمنظورجلوگیری از تولید میوه در درخت افرا و عرعرمحسن شمشیری رضوانیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر روشهای روغن گیری وشرایط استخراج بر خصوصیات کمی وکیفی روغن کدوی تخمه کاغذی به روش GC واسپکتروسکپیمرتضی اسلامی بنده قراییکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر سطوح مختلف سه نوع نانو کود آهن، منگنز و روی بروی خصوصیات رشدی و عملکردی گیاه ریحاننسرین پناهنده مقدمکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۲/۱۳
بررسی خصوصیات آنزیمی، فیزیولوژیکی و روند پیری در گل رز تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد سالیسیلیک اسید و اسپرمیدینرضا نعمت اله ثانیدکتری(Ph.d)نعمتی۱۳۹۴/۰۳/۱۱
انتقال ژن انسانی فاکتور اسیدی رشد فیبروبلاست به گیاه کاهو با استفاده از اگروباکتریومراحله خطیب زادهدکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۹/۱۸
بررسی اثر بسترهای کشت و کودهای نانو و شیمیایی بر استقرار و عملکرد نشاء سرخارگلفاطمه هرویکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
بررسی تحمل چند رقم انار به تنش خشکی و شوری و تاثیر دو منبع سیلیس بر تحمل به این تنش ها و انتخاب بهترین رقم انار متحمل در منطقه کاشمرمحمد رجب زادهدکتری(Ph.d)عابدی۱۳۹۵/۰۹/۲۲
بررسی تغییرات شیمیایی، ملکولی و امکان سنجی دستیابی به رقم انار مقاوم به سرماالهام اردکانیدکتری(Ph.d)داوری نژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۷
تاثیر پوتریسین و اسید جیبرلیک بر تناوب باردهی و برخی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ دانه دار و بیدانه زرشکندا محرریدکتری(Ph.d)عابدی۱۳۹۷/۰۶/۱۴
بررسی کالوژنز، تنوع ژنتیکی و افزایش مقاومت (تحمل) به سرما از طریق تنوع سوماکلونال در ارقام سیب زمینیتکتم احمدیدکتری(Ph.d)نعمتی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
اثر پوترسین و پوشش خوراکی چیتوزان بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت میوه انجیرفاطمه رویینیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۷/۰۶/۲۷
ارزیابی تاثیر پاکلوبوترازول برویژگیهای مورفولوژی و فیزیولوژیکی گیاه زینتی آلسترومریامحمدسعید موحدی رودیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۷/۰۶/۱۰
ارزیابی تحمل به تنش شوری و سطوح مختلف کروم در سه رقم گل رز (Rosa sp) جهت استفاده در فضای سبز شهریمعصومه رحیمیدکتری(Ph.d)شور۱۳۹۷/۰۶/۱۴
مطالعه عوامل موثر بر سرمازدگی بهاره در بادامعلی کسرائیاندکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۳۹۷/۰۷/۱۶
بررسی تاثیر پایه های رویشی mm111, m7 بر روی صفات رویشی و عملکرد ارقام رد الستار و گلدن دلیشز در منطقه چنارانلیلا گل محمدیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۷/۰۷/۱۷
بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید و پلی¬امین روی برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردو و پکان تحت تنش شوری و خشکیمهدی جواهریدکتری(Ph.d)داوری نژاد۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تأثیر برخی محرک‌های رشدی و هورمون‌های گیاهی بر گلدهی و واکنش های فیزیولوژیک گیاه فریزیا (Freesia hybrid)محدثه هاتفیدکتری(Ph.d)شور۱۳۹۷/۰۷/۰۷
بهینه‌سازی پلاسمای سرد فشار پایین فرکانس رادیویی به منظور آلودگی‌زدایی زعفران با حفظ کیفیت و مواد موثره آنمهسا خدابنده شهرکیدکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۳۹۷/۰۹/۱۱
تاثیر سایه دهی و تنش آبی روی شاخص های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و باقیمانده سموم در سیبسیدعلی یعقوبیدکتری(Ph.d)داوری نژاد۱۳۹۷/۱۲/۲۰
بررسی میزان جذب آلاینده های محیطی و تغییرات بیوشیمیایی ناشی ازآن در برخی ازگونه های گیاهی فضای سبز مشهدسیدمحمد احمدی حسینیدکتری(Ph.d)شور۱۳۹۷/۰۹/۲۵
تاثیر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلدن دلیشز روی پایه های MM111, MM106, M9.مهدی نصیرپوردکتری(Ph.d)داوری نژاد۱۳۹۷/۰۹/۰۶
بررسی اثر برخی نانوذرات اکسید فلزی و عصاره‌های گیاهی بر کنترل پوسیدگی قارچی و عمر انبارمانی میوه انگور رقم شاهرودیفهیمه فیضی لائیندکتری(Ph.d)عابدی۱۳۹۸/۰۴/۲۳
بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چند گیاه فصلی زینتی تحت طراحی طیف‌های نورازاده رشیدیدکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۳۹۸/۰۴/۱۲
بررسی تاثیر روش و تراکم کشت بر خصوصیات کمی و کیفی میوه و بذر سه توده بومی کدومنصوره نوروزدختکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۸/۱۰/۱۰
مطالعه استفاده از ترکیبات طبیعی بر کنترل برخی از علفهای هرز با استفاده از روشهای کاتان سواپ و دیش پکهدا ساجدی مهرکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۸/۰۷/۰۹
عنوان طرح: تاثیرکودهای آلی وارگانیک برافزایش وزن وعملکردبنه های ریز وگل زعفران وکاهش ضایعات کشتمهشید باقرزادهکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۱۰/۱۰
بررسی پاسخ گیاه همیشه بهار -Calendula officinalis- به محلول پاشی متانول تحت سطوح مختلف رطوبت خاکریحانه نیابتیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۸/۱۱/۰۵
تاثیر بنزیل آدنین و سربرداری بر تحریک تولید پاجوش در گیاه آلوئه آریستاتا تحت سطوح مختلف آبیاریاحمد باقرپوربقمچکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۸/۱۱/۰۵
مطالعه تاثیر شدت و کیفیت نور LED بر تغییرات مورفوفیزیولوژیک و صفات رویشی و تولید نشاء خیار گلخانه ایمحمدعلی ایزدپناه طوسی طهرانکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۸/۱۰/۱۰
گزینش ژنوتیپ های برتر هندوانه از بین برخی ارقام و توده های بومیکاظم حکم آبادیدکتری(Ph.d)نعمتی۱۳۹۸/۱۲/۱۴
مطالعه تاثیر شدت نور و تغذیه ازت بر رشد نمو و میزان مواد موثره بادرنجبویهاحمد محمدابادیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۸/۰۷/۰۹
بررسی تاثیر کاربرد اسانس گیاه مرزنجوش و موسیلاژ اسفرزه بصورت نانوامولسیون، بر مهار رشد قارچ های پس از برداشت و حفظ کیفیت، کمیت و افزایش انبارمانی میوه گوجه فرنگی -Solanum lycopersicum L.-سمیه بیکیدکتری(Ph.d)آروئی۱۳۹۹/۰۸/۱۴
مطالعه استفاده از زئولیت و کربن فعال در اصلاح خاصیت آللوپاتی مزارع چند ساله زعفران و تاثیر آن بر عملکرد کیفی و کمی در کشت مجددمهدی علی پوردکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۳۹۹/۰۸/۲۰
مطالعه برهمکنش سطوح مختلف روی با اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی -Mentha piperita L.- در سیستم کشت بدون خاکلیلا مهدی زاده شاندیزدکتری(Ph.d)مقدم۱۳۹۹/۰۸/۲۷
مطالعه اثر کاربرد پس از برداشت ساکارز، 8-هیدروکسی کوئنولین سولفات، 1-متیل سیکلوپروپن و متیل جاسمونات بر صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی و عمر پس از برداشت گل بریده آلسترومریاعتیق الله صدیقیدکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۳۹۹/۰۸/۲۱
بررسی زمان و مقدار کاربرد کود های نیتراته و آمونیومی در تجمع نیترات و خصوصیات کمی و کیفی دو رقم ریحان سبز و بنفشحکمت الله حکمتکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۱۲/۱۲
بررسی تجمع کادمیوم و ترکیبات پلی سیکلیک آروماتیک هیدروکربن PAHs در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla در خاک های شور با تاکید بر آزمون های فیتوشیمیایی UPLC DAD ESI QTOF MS و GC MSحمید احمدپورمیرکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۹/۱۰/۰۹
مطالعه افزایش کارآیی مصرف آب گیاه هندوانه Citrullus lanatus تحت پوشش مالچ و کشت مخلوط در جنوب استان کرمان -جیرفت-نادیا بهره منددکتری(Ph.d)آروئی۱۳۹۹/۱۰/۱۷
بررسی اثر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی بر میزان ماده موثره گیاه بابونه کبیر -Tanacetum Parthenium- در شرایط درون شیشه ایسمیه صادقی فرددکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
بررسی سازگاری، اثر تیمارهای کودی (میکرو و ماکرو) و تعدیل کننده های تنش بر رشد، نمو و میزان مواد موثره گیاه پیرتروم (Chrysanthemum cinerariaefolium)محمدصادق صادقیدکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
ارزیابی تنوع ژنتیکی و تحمل به خشکی در اکوتیپ‌های مختلف نعناع سبز -Mentha spicata L.-قادر رستمی تبنقدکتری(Ph.d)مقدم۱۳۹۹/۱۱/۱۸
تاثیر تغذیه برگی و کودآبیاری منابع مختلف کلسیم بر عملکرد کمی، کیفی و عمر پس از برداشت رز در سیستم کشت بدون خاکسعید خسرویدکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۳۹۹/۱۱/۱۸
بررسی تنوع و هیبریداسیون ژنوتیپ های اطلسی برای ایجاد جمعیت های اصلاحی و گزینش از نسل های در حال تفرقلیلا چهل تناندکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۳۹۹/۱۱/۱۵
غربالگری منابع ژنتیکی مقاوم به کم آبی در جنس مریم گلی -.Salvia spp- با استفاده از شاخص‌های تحمل و صفات مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و فیتوشیمیاییسپیده مجرب مایواندکتری(Ph.d)مقدم۱۳۹۹/۱۲/۲۰
اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی سه گونه ساکولنت هاورتیا -Haworthia spp.-.فریار طلادارکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۹/۱۲/۲۰
بررسی تکثیر دورقم فیلودندرون برگ صورتی -philodendron pink- و فیلودندرون مشکی -philodendron black- با استفاده از تکنیک کشت بافتسیده معصومه حسینی خلیلیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۰/۰۳/۲۶
تاثیر پایه بر میزان حساسیت و تغییرات بیوشیمیایی برخی ارقام گلابی به بیماری آتشکجواد صمیمی رباطدکتری(Ph.d)سلاح ورزی۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ارزیابی غلظت های متفاوت سدیم نیتروپروساید SNP در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در مریم گلی ترکه ای S. virgate در شرایط درون شیشهفائزه بهشتی قله زوکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۰/۰۵/۰۴
ارزیابی و گزینش اکوتیب های مختلف برای فعالیت‌ آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی گیاه دارویی پونه (Mentha longifolia L.) در واکنش به تنش شوری.حیدر محمد خضیر ال جازعدکتری(Ph.d)عابدی۱۴۰۰/۰۵/۰۵
بهبود عملکرد و میزان مواد موثره استویا در شرایط خشکی با استفاده از تیمارهای تغذیه ایعبدالوهاب معادلکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۰/۰۳/۱۱
تاثیر سیلیکات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات فیزیکو شیمیایی درختان پسته رقم فندقی تحت شرایط شوریعاطفه مالداریکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۰/۰۷/۱۱
مقایسه ذغال و بیوچار حاصل از اقاقیا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و مواد موثره مریم گلی -Salvia officinalis L.- تحت تنش کادمیممعصومه مهدوی گوشکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۰/۰۵/۰۵
مقایسه کود آبیاری و محلول پاشی عناصر نیتروژن ، فسفر و پتاسیم بر رشد و نمو مواد موثره و جذب عناصر در گیاه دارویی پنیرکمحمد کریمی چناربوکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۰/۰۸/۰۴
مطالعه نقش کودهای زیستی و اوره بر تغییرات مورفوفیزیولوژیکی و تجمع نیترات ریحانسمیرا نیک نام قوشخانهکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۰/۱۰/۰۷
کاربرد کودهای زیستی و اسیدهای آمینه آزاد بر تجمع نیترات و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی کاهو -.Lactuca sativa L- تحت تغذیه با سطوح مختلف کودهای اوره و نیترات آمونیوم.رامین کوهی نقندرکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۰/۰۹/۱۶
غربالگری برخی از توده های بومی کدوئیان به منظور دستیابی به پایه های متحمّل به تنش خشکی.محمدجواد طوسیکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸
بررسی میزان جذب عناصر سنگین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه نعناع در فضای سبز شهری.کیوان پورحسینکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۱/۱۴
ارزیابی تنوع ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم امیدبخش شاهدانه دارویی بومی ایرانمهدی بابائیدکتری(Ph.d)نعمتی۱۴۰۱/۰۲/۱۷
مطالعه کود زیستی Bacillus subtilis و بیوچار لیف خرما بر کاهش اثرات تنش شوری در گیاه Rosmarinus officinalisمهدیه نیکوتدبیرکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۰۲/۲۰
توسعه و بهینه سازی شرایط کشت درون شیشه ای شاهدانه -.Cannabis sativa L- با هدف کاربرد در اصلاح سریعلادن اژدانیاندکتری(Ph.d)آروئی۱۴۰۱/۰۳/۲۳
بررسی اصول طراحی و ساخت منظر برپایه‌ی رفتار‌های کودکان نمونه موردی: زمین‌های بازی کودکانسارا شجاعی نیاکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۱/۰۳/۱۷
بررسی اثرات غلظت، نوع هورمون و قطر قلمه بر ریشه زایی و تکثیر قلمه های چوب سخت درختچه توری-Lagerstroemia indica-ابوالفضل قدرتی بقمچکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۱/۰۴/۲۱
تاثیرات توفوردی و بره موم بر کیفیت و افزایش عمر گلجای گل رز شاخه بریده -Rosa hybrid-جواد براتیانکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۱/۰۷/۱۹
اثر عصاره برگ و میوه درخت توت آمریکایی -Maclura pomifera Raf. Schneid.- بر Erwinia amylovora -عامل بیماری آتشک دانه داران- در شرایط آزمایشگاهیتکتم سلاح ورزیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۵/۲۵
تاثیر نانو الیسیتورهای اکسید سریم و روی بر برخی پاسخ های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه پونه‌سا -Nepeta spp- تحت تنش خشکیفاطمه زهرا امیرمحمدی بهراسماندکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۴۰۱/۰۵/۰۴
مقایسه تاثیر منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و میزان جذب برخی عناصردر کدو مسمایی رقم کلاریتاSL5مهران خواجه زادهکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۱/۰۵/۲۵
اثر سیلیکات پتاسیم بر بهبود پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی گل رز تحت تنش شوریراحله حسین زاده اقداشکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بررسی تاثیر کودهای زیستی و قارچ تریکودرما بر سرعت رشد و صفات کمی و کیفی گیاه زامیفولیااسیه مرویکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۰۶/۲۲
ارزیابی تاثیر اشعه فرابنفش و ماکروویو بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام توت فرنگی طی مدت انبار مانیجواد نیاززادهکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۹/۱۵
. تهیه نانو کپسول ژل آلوئه ورا حاوی اسانس گیاه زیره سیاه و بررسی کاربرد آن بر کنترل جوانه زنی سیب زمینی در شرایط انبارداریالمیرا افشارمعینیکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۱/۰۹/۰۸
تاثیر تغذیه برگی کود های کلات فسفر و آمینو کلات کلسیم برخصوصیات کمی و کیفی گل رز رقم سامورائیفائزه شکوری فرکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۱/۰۹/۱۵
مقایسه اثرنانو لوله کربنی و محلول های نگهدارنده بر بازشدن گل ،کیفیت و عمر گلجای دورقم گل رزشاخه بریدهپوران شریعتیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۱/۰۹/۰۸
انتقال و بیان پروتئین نوترکیب فاکتور رشد فیبروبلاست اسیدی انسانی -FGF1- در گیاه خیار -Cucumis sativus L.-علی عمرانیدکتری(Ph.d)سلاح ورزی۱۴۰۱/۰۹/۱۴
تاثیر پرایمینگ بذر توسط نیتروزیست بر رشد و نمو و برخی خصوصیات کمی و کیفی کدو مسمایی تحت تغذیه با منابع مختلف نیتروژنریحانه باغیشنیکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۰/۰۷/۱۱
: بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد، طول روز و مکملهای غذایی بر عملکرد ،استخراج و خالص سازی ماده موثره L-Dopa در گیاه دارویی Mucuna pruriens L.الهه غفوریان حضوری اصفهاندکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۴۰۱/۱۰/۲۱
بررسی تاثیر آب میکرو نانو حباب و محلول پاشی اسید آمینه ال-فنیل آلانین بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مرزه تابستانه -Satureja hortensis L.-ملیحه لولوئیکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۱/۰۸/۱۷
مطالعه تاثیر اجزای بستر کشت (کمپوست و محیط کشت مایع) بر تولید بیومس و متابولیتهای ثانویه قارچ دم بوقلمون Trametes versicolorعاطفه زاده غلامکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
تاثیر جلبک دریایی و بور برصفات کمی و کیفی گل جعفریهدی عبدالعظیم عبید المعموریکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۹/۱۵
ارزیابی دورگ گیری بین و درون گونه ای 4 گونه ی جنس Thymus جهت بهبود صفات رویشی و اسانسمنصوره نظریدکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۴۰۱/۱۲/۱۵
تاثیر پوشش کاکائو و وانیلین بر صفات کمی و کیفی خرما رقم مضافتی طی مدت انبارداریزید علاوی احمد لطیفیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر خصوصیات ظاهری و میزان مواد موثره گل راعیریحانه السادات علوی نژادکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
استخراج و فرمولاسیون ترکیبات معطر از گیاهان دارویی جهت تولید خوشبو کننده های هوا و دورکننده های حشرات با استفاده از فناوری نانوسارا مشارموحدکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
مطالعه کاربرد کودهای زیستی، پتاسیم غنی شده و اسیدهای آمینه بر شاخصهای رشد و تغییرات مورفولوژیکی نشاء کاهوزید فلاح محمد علی الدباغکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
مطالعه اثر تلقیح گونه های مختلف باکتری های حل کننده فسفات و محلول پاشی اسید آمینه فنیل آلانین بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مواد موثره گیاه دارویی مریم گلی -Salvia officinalis l-سارا فرسراییدکتری(Ph.d)مقدم۱۴۰۱/۱۲/۲۲
تاثیر هورمون IBA و برخی کودهای زیستی و اسیدهای آمینه بر بهبود ریشه زایی قلمه پالونیافاطمه چنعانیکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۲/۰۲/۱۲
بررسی اثرات امنیت منظر شهری بر بهبود کیفیت زندگیفاطمه شهیدیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۰۳/۰۹
بررسی ارتباط بین ظرفیت نگهداری گرد و غبار برگی و ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی برگ گیاهان در فضای سبز منطقه صنعتی - نمونه موردی مجتمع فولاد خراسان -حسن مختاری سه قلعهکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۰۱/۲۲
تأثیر اسانس گلپر بر شرایط نگهداری، ماندگاری و خصوصیات فیزیکو شیمیایی آریل های انار آماده مصرفمتینه مرادیانکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
استخراج،خالص سازی و فرمولاسیون برخی از اسانس های گیاهی جهت کاربرد در آبنبات و قرص خوشبوکننده دهانامیرعلی صلواتی نیککارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۲/۰۶/۰۷