عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
اثر مالچ ودور آبیاری بر رشد و عملکرد دو رقم خربزه استان خراسان رضویحسین نستری نصرآبادیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۰/۰۵/۲۶
بررسی قابلیت ترکیب پذیری لاین ها و ارقام اطلسی به منظور بهبود صفات زینتی و تولید بذور هیبریدحسن بیاتکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۰/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر اندازه سوخ(پیاز) و حذف ساقه گلدهنده بر عملکرد سوخ(پیاز) و میزان ماده موثره دو توده مختلف موسیر لرستان و خراسان درشرایط آب و هوایی مشهدرضا گیمدیلکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
بررسی اثررقم ونوع محیط کشت برخصوصیت کیفی و عملکرد توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک.عاطفه عامری سیاهوئیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۰/۰۷/۱۹
بازیافت خاک پوششی مصرف شده در واحدهای تولید قارچ دکمه ای جهت استفاده مجدد به عنوان خاک پوششیسعید نادیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۰/۱۰/۱۲
بررسی تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع مالچ بر رشد، نمو و میزان مواد موثره نعنا فلفلیسهیلا شهریاری تپه لریکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۰/۱۰/۲۵
بررسی خصوصیات کمی و کیفی چند توده بومی پیاز افغانستانسیدعلی یعقوبیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۰/۱۱/۰۸
اثر غلظت های مختلف بنزیل آدنین و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی گل مریم (Polianthes tuberosa) در سیستم هوا کشت) (Aeroponic.رضا دلیری مقدمکارشناسی ارشدشور۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی اثرات تنش خشکی و شوری بر روی پاسخ های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی سه گونه گیاه پوششی (شبدر) با پتانسیل استفاده در فضای سبزنوید وحدتی مشهدیانکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر مالچ های رنگی و فاصله کاشت بر خصوصیات رویشی وزایشی کدوی مسماییحمیده فاطمی تاج الدینکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی تیمار حرارتی و تراکم بر گلدهی و تولید پیاز دختری در سه اندازه گیاه دارویی زعفرانمرضیه نصرآبادیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی روش های ازدیاد و تولید نهال در گونه دغدغک البرزی (Colutea buhsei )به منظور استفاده در فضای سبزاحمد بیک محمدیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۱/۰۲/۱۹
بررسی امکان تولید انبوه ریز غده های زیره سیاه در شرایط درون شیشه ایی به منظور تولید در سطوح وسیعحسین مردانی کرانیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۱/۰۲/۲۵
بررسی تغییرات فصلی در مقاومت به یخزدگی و ارزیابی نیاز سرمائی چهار رقم انگور در شرایط آزمایشگاهی.حسین عراقیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۱/۰۳/۲۳
اصلاح ارقام هیبرید گوجه فرنگی برای صفات با ارزش زراعیاکرم فرزانه پلگردکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۱/۰۴/۰۴
بررسی اثرات ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی و ادویه ای در کنترل پوسیدگی های پس از برداشت توت فرنگی ناشی از قارچ های Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer تحت شرایط in vitro و invivoسمانه محمدیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۱/۰۴/۲۴
بررسی اثر متقابل دی اکسید کربن و تنش شوری بر دو گیاه چهار کربنه زینتی: گل تکمه ای Gompherena globosa ) ( و آمارانتوس (Amaranthus tricolor )مریم کمالیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۱/۰۴/۲۵
بررسی تراکم بوته و سیستم کاشت بر برخی صفات رویشی و زایشی، عملکرد میوه ودانه ی و میزان روغن گیاه دارویی کدوی بذر برهنهشیرزاد سورهکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۱/۰۵/۲۴
معرفی و تشریح خصوصیات مورفولوژیکی ارقام انگور موجود در کلکسیون مرکز تحقیقات استان خراسان رضویرضا موسی زادهکارشناسی ارشدشور۱۳۹۱/۰۶/۰۵
بررسی اثر تنش آب بر خصوصیات رشدی و اسانس سه گونه نعناع تحت شرایط کنترل شدهسمیه نظامیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۱/۰۶/۰۷
بررسی اثر چند اسانس گیاهی در کنترل آلودگی های محیط کشت و رشد و نمو گیاه در شرایط درون شیشه ایسیده زینب قاضی مطلقکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۱/۰۶/۱۱
بررسی اثرات غنی سازی دی اکسید کربن بر صفات کمی و کیفی ارقام لیلیومغلامرضا ترک آبادیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۱/۰۶/۱۳
بررسی اثر کاربرد برخی اکسین ها در شرایط سیستم مه افشان (Mist) و پاگرما بر ریشه زایی قلمه های هلومحمود گلیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۰
مطالعه خصوصیات بیولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ ها و توده های بومی سیب و گلابی استان خراسانشادی عطارکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۰
بهبود صفات کمی و کیفی ارقام گلایول تحت تاثیر غلظت های بالای دی اکسید کربن در محفظه های رو بازمهدی مکملکارشناسی ارشدشور۱۳۹۱/۰۶/۲۱
اثر ایندول بوتیریک استیک اسید و نفتالین استیک اسید بر روی تشکیل ریشه نابجا در ارقام گلابی ایرانالهام اردکانیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی برخی روشهای افزایش عمر انباری در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) رقم سیندامحمدآصف اکبریکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی تیمارهای پیش و پس از برداشت سالیسیلیک اسید بر روی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی سه رقم زردآلوالهام اردکانیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بهینه سازی باززایی برای برخی از ارقام مهم گلابی ایران در شرایط درون شیشه ایساجده کریم پورکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بهینه سازی شرایط سوسپانسیون سلولی در بعضی از ارقام انار و بررسی مقدماتی عکس العمل آنها در دماهای پایینسمیه درفشانکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۵
: بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کود پتاسیم بر رشد، نمو و میزان ماده موثره گل راعی( Hypericum perforatum)هلاله سادات کابلی فرشچیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی اثر نیترات کلسیم و سالیسیلیک اسید روی ویژگی های کیفی و عمر انبارمانی میوه انار ( رقم ملس یزدی)حمیده رستگاری هدشیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۱/۱۱/۰۷
بررسی تاثیر استفاده از کوددامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان مواد موثره و بار میکروبی در دو گیاه دارویی نعناع فلفلی و سنبل الطیبسمیه میرمصطفائیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۱/۱۱/۰۷
اثر کلرید کلسیم وسالیسیلیک اسید برکیفیت وعمر انباری میوه ی هلوی رقم امسدن وشلیل شبرنگسکینه عارفخانیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۱۱/۰۸
:تأثیر (GA3)، (2,4-D) بر تحریک باروری گل های نرعقیم بادمجان و ویژگی های کمی و کیفی میوه آنافسانه فولادیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
اثر هورمون های ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ریشه زایی قلمه چوب علفی و نیمه چوبی ارقام انارامیر دعواتیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی اثر نانو ذرات نقره و برخی ترکیبات طبیعی در افزایش عمر گلجایی گل بریدنی ژربرا ارقام ‘اکس پلوسیو ’ و ‘ ریکو’فرناز شیخکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی اثر نور و CO2 تکمیلی روی صفات کمی و کیفی گیاه برگ زینتی کروتون در شرایط گلخانه‌ایغلامرضا چنارانیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر رشد، نمو و میزان مواد موثره ریحان اصلاح شده (Ocimum basilicum)روح الله عامریکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۱/۱۲/۰۹
تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعنا فلفلی Mentha X piperitaفاطمه روزدارکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۱/۱۲/۱۴
بررسی امکان کشت و اهلی سازی گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L.)مصطفی گهرنژادکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۲/۰۵/۳۰
بررسی اثرات سطوح مختلف کم آبیاری بر گونه های مختلف گراسهای فصل سرد بومی ایران و مقایسه مخلوط بذری آنها با نوع تجاری به منظور استفاده در فضای سبزالهام سعیدی پویاکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۲/۰۶/۰۵
بررسی تاثیرکاربرد روشهای مختلف ضد عفونی بر کاهش بار میکروبی برخی از گیاهان داروییراضیه ولی اصیلکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
ارزیابی اثرات کائولین روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دانهال پسته رقم بادامی زرندمینا نورزاده نامقیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی تنوع ژنتیکی در گونه های زنبق خراسان رضوی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSRسیده زینب عطاری قوچانیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی رشد، ریشه زایی و رفتار روزنه ای در 2 گونه فیکوس زینتی(F.benjamina, F.elastica) تحت اثر غنی سازی CO2 در شرایط گلخانه ایناهید زمردی خشتیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی قابلیت ترکیب پذیری لاین های گوجه فرنگی برای صفات مهم زراعی.الهام چمنی اصغریکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
تاثیر غلظت‌های مختلف پوترسین و اسید سالیسیلیک بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه رقم های اکبری و سفیدمحمدابراهیم نصرآبادیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی تخمین محصول هلو و شلیل بر اساس صفات رویشی و زایشیسیدعلی کارآموزکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۲/۰۷/۰۳
امکان سنجی تکثیر جنسی و رویشی گیاه دارویی گون گزی (Astragalus adscendens Boiss &Haussk)قاسم اسماعیلیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۰۷/۲۳
تعیین بهترین رقم گرده‌زا برای ارقام گلابی و تعین منحنی رشد میوهسجاد شریعت نژادکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۲/۰۹/۱۷
بررسی تاثیر سطوح سوپرجاذب A 200، بنتونیت و آبیاری بر رشد و عملکرد کاهواکرم ولی زاده قلعه بیککارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۲/۱۰/۰۹
مطالعه ی تاثیر اسید هیومیک و مخمر (Saccharomyces cerevisiae) بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گل گاوزبان اروپائی(Borago Officinalis) تحت دو سطح کود دامیسمیرا نصیریکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۰/۲۱
بررسی تاثیر سوپر جاذبها و ترکیبات طبیعی، بر خصوصیات رویشی، زایشی و میزان مواد موثره ریحان اصلاح شدهسمیه بیکیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۰/۲۴
بررسی تاثیر تاریخ کاشت، ترکیبات ضد تعرق و فواصل آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی سیاهدانهزینب صفائیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۰/۳۰
بررسی تاثیرروشهای مختلف محلولپاشی برگی کلات آهن برخصوصیات کمی وکیفی پسته رقم کله قوچیهادی شیرخانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
مطالعه ی تأثیر فاکتورهای رشدی و الیسیتورها بر بهینه سازی تولید گنودریک اسید توسط قارچ گانودرما « گانودرما لوسیدیوم » در شرایط کشت آزمایشگاهینگار رحیمیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
بررسی ریزازدیادی Rosa foetida و Rosa canina از جوانه جانبی تحت شرایط مختلف درون شیشه ای.محبوبه داودی پهنه کلائیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی اثر متقابل غنی سازی دی اکسید کربن و تنش شوری بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)صمد ابراهیمیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
: بررسی اثرات ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی و ادویه ای در کنترل پوسیدگی های پس از برداشت هلوناشی از قارچ های Penicillium spp و Rhizopus stolonifer تحت شرایط In vitro و In vivoپریسا طاهریکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
: تاثیر سطوح مختلف شوری (NaCl) و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چهار توده بومی ریحانمهدی محمدزادهکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
اثر تنش خشکی برروی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه رقم اسفناجمصطفی کوهزاددهمیانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
اثرسیلیکون و سالیسیلیک اسید بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و شیمیایی گیاه چمن(Lolium perenne var. fancy) تحت تنش شوریمهسا محمدیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۲/۱۱/۱۱
بررسی اثر CO2 تکمیلی روی صفات کمی و کیفی گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیکمهین نیکوکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۱۱/۱۱
بررسی اثر سالیسیلیک اسید و تیامین به منظور بهبود کیفیت و عمر گلجای ژربرا رقم پینک الگانسمیثم منصوریکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۱۱/۱۱
تعیین مراحل فنولوژیکی انار رقم اردستانی و سفیددر شهرستان مه ولاتابوالفضل رحمتی شهریکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۲/۱۱/۱۱
مطالعه تاثیر تنش شوری و آماده سازی بذر بروی خصوصیات مورفولوژیک ،عملکرد و مواد موثره گیاه همیشه بهارذکیه محمدزادهکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
ازدیاد درون شیشه ای گیاه زینتی لیندا ( پافیلی )عاطفه مهریاریکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بررشد، نمو، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی چای ترش(Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوای شهرستان داراب.زینب شاکرکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۱/۱۲
تاثیر EM و تنش شوری بر روی پاسخ‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انارمحمدعارف پوریانکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۲/۱۱/۱۲
اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص های رشدی گیاه داروئی مرزه (Satureja hortensis L.)زهره کاظمی حصارکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۱/۱۵
بررسی کمیت و کیفیت نور LED بر ویژگی های رشدی، مرفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita Lمحدثه مربایانکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۱/۱۶
: مطالعه اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیک گیاه دارویی نعنا فلفلی Mentha piperitaدرشرایط تنش شوریعطیه ساعدیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۱/۱۸
تاثیر کم آبیاری روی چمن های بوفالو گراس، فستوکا و چمن آفریقاییمیلاد اکبرزادهکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۰۳/۰۴
مقایسه تأثیر تیمارکودهای آلی و اوره روی برخی از خصوصیات کمی وکیفی اسفناج خوراکی (Spinacia oleracea L)زکیه آذری زینکانلوکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۳/۰۳/۲۷
تاثیر اشعه مایکرویو و پرمنگنات پتاسیم بر عمر انبارمانی زردالو رقم نوری دیررسرؤیا فرخ تقی آبادیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بررسی اثرات رشدی قارچ تریکودرما (Trichoderma sp.) درکشت بدون خاک در کاهو(Lactuca sativa)شهاب الدین آهوئیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۰۶/۱۷
بررسی تاثیر محیط کشت های تکمیل شده با ضایعات مختلف کشاورزی در کشت قارچ دارویی گانودرمامسعود عظیمیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۶/۱۹
بررسی اثر سمیت یونهای سدیم و کلر بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی گونه-ای نعناع (Mentha spicata L.)زهرا صفری محمدیهکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۰۶/۲۲
بررسی اثرقارچ تریکودرما وآهن برصفات کیفی وکمی اسپاتی فیلوم وبرگ بیدیزهرا جلالیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۳/۰۶/۲۵
پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک تاج خروس ،آهارو همیشه بهار به نیتریک اکسید در شرایط شوریمریم جبارزادهکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۰۶/۲۵
بررسی اثر گونه و نوع بستر پوشاننده بذر بر برخی صفات کمی وکیفی چمن فصل سرد بومی و تجاریهادی فرهادیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی میزان تحمل به شوری در پنج اکوتیپ مرزه تابستانه (Satureja hortensis)جواد رازقندیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
اثر غلظتهای مختلف هورمونی و میزان C02بر ریشه زائی قلمه های چوبی نیمه سخت دو رگه هلو * بادامسیدمحمود سجادی دختکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات رشد، کمیت و کیفیت 8 اکوتیپ مختلف گیاه دارویی شنبلیلهحسن فرهادیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی تاثیر بیوفسفر و سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشد و میزان روغن گل مغربی(Oenothera biennis L)زینب آقاخانیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۸/۱۹
بررسی اثر تغییرات فصلی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه انار در مراحل مختلف رشد و نموهادی تناور زرمهریکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۰۸/۲۰
بررسی اثرات تنش شوری و کاربرد اسیدهیومیک برصفات مورفولوژیک، بیولوژیک و بیوشیمیایی سه رقم تربچهنرجس سادات روحانیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۰۸/۲۸
تاثیر ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا اربوسکولار بر برخی خصوصیات ظاهری و فیزیولوژیکی مرزه تحت تنش شوریعقیل رستم پورکاریزکیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۰۹/۰۵
بررسی اثر زئولیت و ورمی کمپوست بر رشد وعملکرد کمی کیفی گیاه دارویی شوید تحت تنش خشکیسمیرا نجف زادهکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۹/۱۲
بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف روی و زئولیت معدنی برکاهش تجمع کادمیم در گل راعیژاله زندوی فردکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۹/۱۵
بررسی میزان و اجزای اسانس، ترکیبات پلی فنولی و خواص آنتی اکسیدانتی گیاه Nepeta glomerulosa در مراحل مختلف رشد فنولوژیکهدی مرادیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۹/۱۶
بررسی برخی صفات کمی وکیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum))درپاسخ به کودهای آلی وبیولوژیک.خیراله بابائیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۳/۰۹/۱۹
بررسی تاثیر روش کاشت و تراکم کاشت بر برخی صفات کمی و کیفی کدوی داروییمهناز بهلگردیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۳/۰۹/۲۶
مطالعه اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر پرآوری و ریشه زایی پایه میروبالانc29زهرا شعبانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۱۰/۰۶
مقایسه تاثیر اسانس برخی گیاهان داروئی بر ماندگاری ، جلوگیری از جوانه زنی و برخی صفات کمی و کیفی سیب زمینی در انبارمیترا جاودانی اصلهکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۳/۱۱/۰۵
ارزیابی پتانسیل های زینتی و شرایط جوانه زنی چند گونه بومی آلیوم (Allium)خراسان ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهدامیرحسن حسینیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۱۱/۰۶
بررسی اثر اسید هیومیک بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگیعلی تهرانیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۱۱/۰۶
ارزیابی بستر های مختلف کشت و سطوح مختلف کلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی بنفشه ی آفریقایی (saintpaulia ionantha Wendl)فرزانه سلحشورکارشناسی ارشدشور۱۳۹۳/۱۱/۰۷
اثر کاربرد نسبت های مختلف کود ورمی کمپوست بر روی برخی صفات دو اکوتایپ نعناع خوراکی و پونهنعیمه فارسیانکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی امکان ریزازدیادی گیاه زرشک بیدانه Berberis vulgarisمهین سلامیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تأثیر قارچ میکوریزا آربسکولار بر روی خصوصیات رشدی و عملکردی دو گیاه جعفری(L. Petroselinum crispum) و گشنیز(Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش شوریآزاده امیدیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی توده های زیره سبز ایراناحمد آهنگکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی رژیم های آبیاری مختلف در بقاء وحفظ کیفیت بصری وصفات فیزیومورفولوزیک چند گونه گیاهی معطر در سیستم بام سبز گسترده.مژگان پیله وروطن دوستکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی رشد و تکثیر کرم ایزینیا فتیدا (Eisenia foetida)در بسترهای حاوی ضایعات مختلف کشاورزی و صنعتی و بررسی کیفیت تولید دو رقم گل زینتی شبو(پن و سیندرلا)در انواع کود ورمی کمپوستامید فتحی محمدآبادکارشناسی ارشدشور۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی سازگاری، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی اکوتیپ های مختلف نعنا در شرایط اقلیمی مشهدسیدمرتضی جباری فرکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر IBA واگروباکتریوم رایزوژنز برروی ریشه زایی قلمه‌های چوب سخت سیب و گلابیفهیمه آزمودهکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۳/۱۱/۱۳
اثر محلول پاشی اسیدهیومیک، اسید استیک وکلات روی بر خصوصیات کمی وکیفی وغلظت عناصر در برگ پسته رقم احمد اقاییناصر علی زادهکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۱۱/۲۱
بررسی اثر کاربرد کودهای نانو، بیولوژیک و اوره بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو توده بومی ریحان.( Ocimum basilicum L.)سعید فتاحی سیاه کمریکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۳/۱۲/۲۶
تاثیر روش های مختلف خشک کردن و مدت انبارداری بر خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه دارویی زرشک بی دانه Berberis vulgaris var. aspermaسیده لاله طالب زادهکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۴/۰۲/۱۵
بررسی تاثیرات نوع بستر کشت ، کود زیستی (Trichoderma spp.) Trichoderma و سورفاکتانت بر صفات کمی، کیفی و عمر گلجائی گل شاخه بریده رز رقم آتنا در شرایط کشت هیدروپونیک بازسمانه آریامنشکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۴/۰۶/۰۲
بررسی صفات کمی و کیفی برخی ارقام چمن در حضور سوپرجاذبهای مختلف آبسیده ملیحه ربانی خیرخواهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۰۶/۰۲
تاثیر میکوریزا و هورمون IBA بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت پایه های سیب MM111 ,MM106 ,M7 ,M26 ,M9مهدی کاملیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۴/۰۶/۰۲
بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ های پونه (Mentha longifolia) در جنوب غربی ایرانپیمان آذرکیشکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۴/۰۶/۲۳
تعیین دز مناسب اشعه گاما بر روی جوانه های کیوی فروت بمنظور ایجاد ارقام جدیدرسول برزگرکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی سازگاری و استقرار چند گونه گراس زینتی برای استفاده در فضای سبز شهریرضا امیری فدردیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
عنوان طرح: بررسی تاثیر گرده افشانی و محلول پاشی نانوسلنیوم و سولفات روی بر روی صفات کمی و کیفی کدوی پوست کاغذی Cucurbita pepo var. styriacaسیروان معتمدیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر تیمار نوری کوتاه مدت و تغذیه با غلظتهای مختلف نیترات بر خصوصیات کمی و کیفی کاهومعصومه مهائیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۴/۰۹/۱۰
مطالعه تاثیرمدت ودمای انبارداری و بسته بندی بر خصوصیات جوانه زنی وتغییرات کمی وکیفی مواد موثره بذور گیاه دارویی گل مغربیهدی احمدیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۴/۰۹/۲۹
بررسی اثرات نوع محیط کشت، غلظت تنظیم کننده رشدی و سه گونه قارچ مایکوریزا برریشه زایی وسازگاری گیاهچه های پاکوتاه گیلاس ((PHL-C تحت شرایط درون شیشه ایزهره هوشیارکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
بررسی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی خصوصیات رشدی و عملکردی گیاه شنبلیله تحت تنش شوریسعید کشاورزمغانیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی تاثیر دما و نور و برخی از عصاره های گیاهی بر بیومس و تولید رنگدانه در قارچ موناسکوس پرپرئوسمعصومه رحیمیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی جمعیت های زیره سیاه(Bunium persicum) در استان خراسانمهدی طالبیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی عملکردهای زیست محیطی خاکپوشهای زنده (گیاهان پوششی) و خاکپوش های غیرزنده به منظور استفاده در فضای سبز شهرینسیم صفریکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بهبود صفات کیفی وکمی گیاهان برگ زینتی حسن یوسف و کروتون با استفاده از جدایه های قارچ تریکودرما و عنصر رویالهام شوقیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی اثرتیمارترکیبی اسید هیومیک واسیدفولویک به صورت کود آبیاری برروی صفات کمی وکیفی دو گونه گیاه زینتی(سینداپسوس ,شمعدانی)رسول عباس زاده فاروجیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۴/۱۲/۱۹
اثر پوشش پلی اتیلن و تیمار آب گرم بر کمیت و کیفیت انبارمانی 2 رقم(قندهاری و پوست نازک) تجاری انار افغانستانمحمد حلیم کاظمیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۰۲/۱۸
مطالعه فنولوژی و خصوصیات فیتوشیمیایی نسترن زرد (Rosa foetida J. Herrmann ) استان کردستاننسار الله ویسیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۵/۰۳/۱۱
عنوان طرح: بررسی اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی ( Ascophyllum nodosum ) بر صفات کمی و کیفی سi رقم تجاری گیاه گوجه فرنگیمهدی شهریاری فخرآبادکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی‌های رویشی و صفات بیوشیمیایی چند گونه نعناعمهدی بقراطیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۵/۰۳/۲۶
بررسی اثرات بنتونیت و زمان کوددهی بر رشد، و نمو و تجمع نیترات در اسفناجلیلا بندیان سفلیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۵/۰۶/۰۱
بررسی اثر اسید هیومیک واسید فولویک و اسیدآمینه به صورت کود آبیاری برروی صفات کمی وکیفی خیار سوپر دامینوس تحت تنش خشکیمیثم نجفیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بررسی نوع بستر بر خصوصیات کمی و کیفی سه رقم ریحان در شرایط تولید منازل شهریسحر رمضان نژادکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
تاثیر دما، مدت انبارداری و روش های مختلف بسته بندی برمیزان وترکیبات اسانس گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L.)میلاد راحتیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۵/۰۶/۲۴
مقایسه اثر سه ترکیب از دو طیف نوری با استفاده از لامپهای LED بر رشد رویشی و زایشی اطلسی و بنفشهآزاده رشیدیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی تاثیرایندول بوتریک اسید و قارچ میکوریزا بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب نرم پایه گزیلا 6سمانه امامی کلاتهکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی اثر برخی از فرآورده های چند گیاه دارویی جهت کنترل نماتد ریشه گرهی پسته (Pistacia vera L.)خیزران دولت آبادیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی ده ژنوتیپ زرشک بومی ایرانمهسا خدابنده شهرکیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی اثر نوع بستر و میزان مکمل بر عملکرد و خصوصیات کیفی قارچ شاه صدفنرگس بزرگکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۵/۱۱/۱۲
بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و خصوصیات کمی وکیفی چهار گونه گیاه پوششی با پتانسیل استفاده در فضای سبز مشهدحانیه الهامیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۵/۱۱/۲۰
بررسی تأثیر اسید آسکوربیک و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش شوریرسول نریمانیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۵/۱۱/۲۰
بررسی اثرات فصل، بستر کشت و مالچ بر کیفیت نشاء در تکثیر رویشی گیاه پپینو(Solanum muricatum L.)ساره سلیمانیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر روی صفات کمی و کیفی دو گونه گیاه زینتی پوتوس (.Scindapsus spp ) و سینگونیوم (.Syngonium sppحدیثه فیاضکارشناسی ارشدشور۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی تاثیر عصاره های مختلف گیاهی و نوع بسته بندی بر بارمیکروبی و عمر پس از برداشت سبزی ریحاننرجس منصوری کلوخیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی اثر محلول پاشی ازت برخصوصیات کمی وکیفی انگور رقم پیکانیمینا رزمیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۱۲/۰۱
مطالعه تشریحی ترکیدگی انار و اثر حلقه برداری و محلولپاشی برخی ترکیبات سالم بر آنسیده فاطمه متولیانکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اثرتیمارهای مختلف برشکستن خواب بذور 8 گونه زالزالک Crataegus spp.)) بومی ایران و ریزازدیادی گونه ترکستانیکا Crataegus pseudoheterophylla subsp. turkestanicaمعصومه همتی فرکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۵/۱۲/۰۴
بررسی اثر محلول پاشی و میزان دفعات پاشش عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum ) و عناصر غذایی میکرو در قبل از برداشت دراثرات کیفی و انبار مانی میوه سیب رقم رد دلیشزحامد سیدی مقدمکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
مقایسه فاکتورهای وابسته به رشد، عملکرد و عادت گلدهی 9 توده بومی شنبلیله ایرانی Trigonella foenum-graceum. Lهدی صائب داودلیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بررسی تأثیر نیترات پتاسیم بر صفات مورفولوژیک، بیولوژیک و عملکرد ارقام ریحان در شرایط تنش خشکی و شوریمحمد رزاقیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۶/۰۱/۱۹
بررسی اثر محلول پاشی ومیزان دفعات پاشش عصاره جلبک دریایی(Ascophyllum nodosum) و عناصر غذایی میکرو روی خصوصیات کمی وکیفی سیب درختی رقم رد دلیشزامید فیض الهیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۶/۰۱/۲۱
مطالعه مقایسه تاثیر کاربرد کودهای آلی حاصل از پسماندهای شهری و کود اوره بر روی برخی از صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلییاسر لطفیانکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۶/۰۶/۰۴
بررسی اثر محلول پاشی پلی‌آمین (پوترسین) و عصاره مخمر بر روى رشد و عملکرد و در صد اسانس گیاه نعناع فلفلی (.Mentha piperita L)، تحت شرایط تنش شوریحیدر محمد خضیر ال جازعکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۰۶/۰۵
بررسی تاثیر اسید آمینه متیونین، اسید هیومیک و نیتروکسین بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان Ocimum basilicum L.)حیدر رمضان محمد الحسناویکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۶/۰۶/۰۷
بررسی اثر تنظیم‌کننده رشد، بستر و قطر قلمه بر میزان ریشه‌زایی گل محمدی توده گوگاناحمد کریم زادهکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۶/۰۶/۲۱
ارزیابی کاربرد عصاره برخی از گیاهان دارویی و کلرید کلسیم بر عمر انبارمانی زردآلورقم شاهرودی (Prunus armeniaca)ملیحه نظافتکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی اثر مالچ و روش کشت بر خصوصیات کمی و کیفی چهار مورفوتیپ بومی هندوانه بذر آجیلیکاظم حکم آبادیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی تأثیر نورLED مکمل، بر خصوصیات رشدی و میزان ماده مؤثره در گیاه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum L)الهه غفوریان حضوری اصفهانکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی کودهای آهن و روی به دو شکل سولفاته و نانو ذرات برخصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و جذب عناصر آهن و روی در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) تحت تنش شوریقادر رستمی تبنقکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
برهمکنش اثرات آللوپاتی برخی ازگیاهان دارویی بااستفاده از روش دیش‌پک و ساندویچسمیه صادقی فردکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تأثیر بیوچار بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و جذب عناصر غذایی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوریلیلا مهدی زاده شاندیزکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی تأثیر استفاده‌ی مجدد از بسترهای حاوی سوپرجاذب صنعتی و طبیعی بر صفات ریحان(Ocimum basilicum L.) و تربچه (Raphanus sativus L.) تحت شرایط کشت توأمفهیمه دلخوشکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۶/۰۸/۰۱
بررسی اثر برخی عصاره های گیاهی بر کنترل پوسیدگی کپک سبز و آبی در افزایش عمر پس از برداشت پرتقال تامسون ناولسپیده مجرب مایوانکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۱۰/۱۷
تاثیر مقادیر مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان جذب عناصر غذایی مرزه تحت تنش خشکینادیا رحیمی ببروئیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۱۱/۲۱
بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر عملکرد گیاه پوششی فرانکنیا برای کاربرد در فضای سبز شهریحنانه صادقیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی روش‌های پوست‌گیری و خشک کردن برخصوصیات کمی وکیفی آلوی خشکباریملیحه مرشدلوکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد بر خصوصیات رشدی، صفات زینتی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو رقم تجاری تاج خروس زینتی(Celosia cristata) تحت تنش شوریسیما ابراهیمی حسین زادهکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تأثیر طیف های مختلف نور LED بر رشد، بیوماس سلولی و میزان متابولیت های ثانویه قارچ موناسکوس پورپورئوسعاطفه باخردکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
مطالعه اثر متقابل نوع بستر و تریکودرما بر رشد و نحوه عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب تحت شرایط کشت بدون خاکنجمه قاسمیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
ارزیابی گلدهی درون شیشه ای رزنفیسه حسین آبادیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر کاربرد برخی از الیسیتورهای غیر زیستی بر افزایش متابولیت های ثانویه در گل راعینگین افشارزادهکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاثیر کاربرد نیتروکسین و تنش خشکی بر رشد و عملکرد دو توده کرفس ایرانی و عراقیاوس جواد کاظم العامریکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۱۲/۰۲
مطالعه تاثیر متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی، محتوای ترکیبات فنلی و متابولیت های ثانویه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت سمیت سربسمیه اسدیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۱۲/۰۲
بررسی تاثیر اسانس و عصاره ی برخی از گیاهان دارویی بر عمر انباری و ثبات کیفیّت میوه ی توت فرنگی رقم سلوامحمد مرادیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۶/۱۲/۰۹
مطالعه تاثیر برخی اسید های آمینه، ترکیبات آلی و زیستی و متانول بر تولید نشاء کلم بروکلیمرتضی براتیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۶/۱۲/۱۶
تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum)و فسفر بر صفات کمی و کیفی گلهای زینتی پدیلانتوس Pedilanthus sp.)) و گل نازیخی Aptenia sp.))سیده رقیه فاطمی پاشکمکارشناسی ارشدشور۱۳۹۶/۱۲/۱۹
بررسی تأثیر چند محلول نگه¬دارنده بر شاخص¬های فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و میکروبیولوژیکی پس از برداشت گل شاخه بریده رز در دو رقم " Red One" و " Samourai"سیده سارا مقدم حسینیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۷/۰۲/۱۱
بررسی اثر زمان برداشت و روش های خشک کردن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)ابتهال کاظم عزره الزبیدیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۷/۰۴/۱۳
مقایسه تاثیر کودهای زیستی و دامی بر خصوصیات کمی وکیفی و میزان مواد موثر گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت شرایط تنش خشکیعلی عامردحام البدیریکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۷/۰۴/۱۳
اثرات پیش تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در بذر گیاه ریحان تحت تنش شوریمصطفی فالح یونس العبودکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۵/۲۲
بررسی اثر قارچ مایکوریزا و برخی از باکتری های محرک رشد (PGPR) بر صفات فیزیکوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت شرایط تنش خشکیمهدی صاحب حسنکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۳۹۷/۰۶/۰۷
بررسی تأثیر طیف های نور LED بر رشد، بیومس، مواد مؤثّره و کاربرد بستر های مختلف بر تولید میوه قارچ دارویی گانودرما (Ganoderma lucidum)عاطفه شعبانیانکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۰۶/۱۳
مقایسه اثر سه نوع پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان اسانس ریحان (رقم کشکنی لولو) تحت تنش شوریسارا فرسرائیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۷/۰۶/۱۹
بررسی نوع بسترکشت، تغذیه، متغیرهای نوری، تیمار هورمونی GA و SA روی رشد و گلدهی بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionantha wendi.)بهناز قلعه کاهی رحمت آبادیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۷/۰۶/۲۵
مطالعه اثر متقابل کیفیت نور تکمیلی و تغذیه در بهینه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی رقم 240لادن آژدانیانکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بهینه سازی باززایی برخی از ارقام مهم زردآلو ایران در شرایط درون شیشه‌ایریحانه یزدان دوست کاریزکیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۷/۰۶/۲۶
اثر کاربرد خاکی اسید هیومیک و محلول پاشی نانو اکسید آهن بر برخی صفات کمی و کیفی گل میمون( Montego Rose Bicolor)صفیه ضیائیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۷/۰۷/۰۴
بررسی برخی راهکارهای مدیریت کشت مریم‌گلی در فضای‌سبز خشک‌منظرمهدیه جنتی عطائیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
بررسی تأثیر قارچ های مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی تحت تنش شوریمرتضی ایرجی مارشککارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۷/۰۹/۰۶
بررسی تأثیر محلول پاشی سطوح مختلف نیتروژن، پتاسیم و فسفر بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی کورم زعفران در شرایط آب و هوایی مشهد (Crocus sativus L.)سیدمحمدجواد حسینیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۰۹/۲۰
بررسی تأثیر تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و میزان مقاومت به شوری گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis. L)زهرا توکلی رادکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۷/۱۰/۰۴
ارزیابی قابلیت جنین زایی سوماتیکی گل لادن با استفاده از تنظیم کننده های رشد مختلف در شرایط درون شیشه ایلیلا خسروی نهرآبادیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۷/۱۰/۲۳
تاثیر باکتری های محرک رشد و قارچ مایکوریزا بر خصوصیات رشدی، بیوشیمیایی و مواد موثره سرخارگل (Echinacea purpurea L.)ملیحه قهرمانکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۷/۱۰/۲۹
بررسی تنوع میکرومورفولوژی و فیتوشیمیایی چند گونه پونه‌سا (Nepeta spp.) در شرایط آب و هوایی مشهدفاطمه زهرا امیرمحمدی بهراسمانکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۱۱/۰۸
اثر نوع محیط کشت، ریزنمونه و مواد تنظیم کننده رشد بر کالوس زایی، شاخه زایی و ریشه زایی زالزالک (سرخ ولیک)محمدجواد سکوندصوفی آبادیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
بهینه سازی باززایی ارقام سیب گلاب خراسان، گلاب کهنز و محله شیخی در شرایط درون شیشه ایالهه عباسی نیازآبادیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۷/۱۱/۲۸
استفاده از باغبانی شهری و مهندسی ارزش در بهینه‎سازی طراحی یک پارک شهرینازنین حسین پور شرف شادهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی اثرات سطوح مختلف اسید سالیسیلیک و نحوه استفاده از آن در تحمل به سرما دو رقم خربزهشعیب جباری قلعه خاکیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
اثر کم آبیاری تنظیم شونده و تنک میوه برخصوصیات و کیفیت میوه سیب بهارهفاطمه بدیعی گل مکانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی اثرات آللوپاتیک درختان زیتون تلخ، گل ابریشم و کاج بر جوانه زنی و رشد دو گونه چمن lolium prene و festuca arundinaceaeنرمین علوی دهخوارقانیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مطالعه تاثیر استفاده از اسیدهای آمینه و ریزوبیوم بر رشد، عملکرد و میزان ماده موثره لوبیا مخملی (Mucuna pruriens L.)ملیکا عنبری یزدیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۱۲/۰۴
تاثیرآب مغناطیسی بر پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی همیشه بهار تحت تنش شوری آبفهیمه قناویزچیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۷/۱۲/۰۵
مطالعه اثرات پنج پایه کدوئیان بر رشد، نمو و میزان مواد مؤثره کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo subsp. pepo var styriaca)آزاده نظرپور چهارتکابیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۱۲/۰۶
اثرات جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید بر کیفیت، کمیت و عمر ‏پس از برداشت گل رز رقم "‏Avalanche‏"‏عبدالمعروف یعقوبیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۸/۰۳/۲۸
بررسی اثر محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و آمینواسید روی صفات کمی، کیفی و غلظت برخی عناصر در برگ پسته رقم احمدآقاییصابر تراب احمدیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۰۴/۲۲
بررسی اثرات کلرید کلسیم و اشعه ماوراء‌بنفش (UV-C) بر انبارمانی انجیر رقم سفید کوهی افغانستاندین محمد مشفقکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۰۴/۲۲
بررسی اثر فضاهای‌سبز و طراحی‎های کاشت گیاهی در ارتقای سلامت عصب روانشناختی کودکان در محیط‌های بیمارستانیمریم اله یارکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تاثیر محلول پاشی اسپرمیدین در شرایط تنش خشکی بر ویژگی های کیفی و عمر انبارمانی توت‎فرنگی رقم کاماروسامحمد جدیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی امکان تولید برخی از ارقام انجیر تحت شرایط گلخانهمحمد منصوری بیرکیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه‌شده شهری جهت آبیاری چند نوع چمننرگس تاراکارشناسی ارشدشور۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر تعدیل تنش خشکی در گیاه آجوگا (.Ajuga reptans L) با استفاده از مایکوریزاوحید قنادقرصیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی اثرات مقادیر مختلف سالیسیلیک اسید برخصوصیات کمی و کیفی ارقام تربچه در تحت زمانهای متفاوت کاشتزینب اصغری دشتابیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی سنا Cassia angustifolia L و تاثیر برخی الیسیتورهای غیرزیستی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی آن در شرایط درون شیشه‌ایفرحناز عزیزیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی کاربرد پوشش خوراکی آلوئه ورا و اسانس آویشن شیرازی برخصوصیات میکروبیولوژی، فیزیکوشیمیایی و انبارمانی سیب زرد لبنانی و گلابمنا قاضی مقدمکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی کاربرد سیلیکات پتاسیم جهت کاهش اثرات نامطلوب تنش شوری در گیاه جعفری زینتی (Tagetes erecta L. Nana)ابوالفضل باباپورچالکیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum ) بر صفات کمی و کیفی جمعیت های ریحان تحت تنش خشکیمجتبی صلاحی استادکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تأثیر قارچ مایکوریزا بر برخی صفات کمی و کیفی درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata) تحت تنش خشکیمنوره حسینیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۸/۱۰/۲۸
بررسی اثر کربن فعال و زئولیت بر پتانسیل آللوپاتی و اصلاح خاک زعفران (Crocus sativus L.)مهدیه خیرآبادیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تاثیر قارچ‌های مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گشنیز تحت شرایط تنش کادمیومفریبا محمدی فردکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بررسی تاثیر تیمارهای ازن و مایکروویو بر کاهش بار میکروبی و خصوصیات کیفی برخی دمنوش های گیاهیساجده خالصیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۱/۱۵
بررسی اثر محلول پاشی روی و کلسیم بر برخی از صفات کمی، کیفی و عمر گلجایی لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) در سیستم کشت بدون خاکمهدی حصاریکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بررسی اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و پوترسین روی صفات کمی، کیفی و عملکرد میوه ی هلوجواد کامران فرکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تأثیر بسترهای کشت بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی برخی گیاهان پوششی برای استفاده در یک سیستم دیوار سبز خارجیمنصوره جوزایکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۸/۱۱/۲۱
بررسی سطوح مختلف نیاز آبیاری و بسترهای کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز بریدنی (Rosa hybrida. CV. Samourai) در شرایط کشت بدون خاکمهین البوغبیشکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بررسی خصوصیات فیزیکوبیوشیمیایی برخی ارقام آلوی خراسان به منظور معرفی انواع مناسب خشکباریفاطمه نادعلی زاده طرقبهکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تاثیر تغذیه و بسترهای کشت برروی نشاء فلفل دلمه ای رقم کالیفرنیا واندرمریم اهنگرانیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
اثر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان اسانس جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) تحت تنش خشکیفائزه آراسته علی دولیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی اثرات قارچ تریکودرما هارزیانوم بر خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های نعناعاحسان اسماعیلی نصرابادیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مطالعه اثر محلول پاشی عنصر روی و آمینواسید بر رشد و عملکرد گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.)سیده زینب کامرانی رادکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مطالعه تأثیر شوری و بافت خاک بر عملکرد و مواد مؤثره سیر (Allium sativum L.)جواد کامران نژادکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی رابطه همزیستی، پاسخ مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار به تلقیح گونه های مختلف قارچ مایکوریزازهرا خیریکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۹/۰۲/۱۵
بررسی اثرات کاربرد مالچ و تراکم بوته در سه گونه گل جعفری تحت شرایط کم آبیاریدعاء مطر العیسیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۰۴/۰۸
بررسی نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم و pH بر صفات زینتی گل شاخه بریده ی ژربرا در سیستم کشت هیدروپونیککیانا زمانیان حبیبیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۹/۰۶/۱۷
اثر تنش خشکی و قارچ مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی چمن فتان‌بلند(Festuca arndinacea) در شرایط آبیاری با پساب فاضلابربابه سادات شریفی نوریکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۰۷/۰۲
مطالعه اثر عصاره بره‌موم و هیدروکولینگ بر خصوصیات کمی و کیفی خیار Cucumis sativusوحید انیسیکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی اثر سایه اندازی بر خصوصیات رشدی و میوه انگور پیکانی در شهرستان کاشمرجواد نوروزیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی تنوع در نسل های F2 و F3 حاصل از هیبریداسیون ارقام گوجه فرنگی برای صفات مهم کمی و کیفیزهرا رضائی آب باریککارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۱۰/۰۹
اثر کم آبیاری‎تنظیم‎شونده و پیش‎تیمارهای بذر بر صفات رشدی و مورفوفیزیولوژیک برخی گیاهان علفی گلدار مورد استفاده در فضای سبزنجیبه برات زاده بزابادکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۱۱/۱۵
تاثیر باکتری های ریزوسفری شور و قلیاپسند بر افزایش مقاومت به تنش شوری در پایه های بادامغلامحسین خلیلی طرقبهکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بررسی اثر سایه اندازی و خاکپوش بر صفات کمی و کیفی انار ارقام شیشه کپ و خزراحمد گل محمدکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
ارزیابی اثر پایه های توت (Morus nigra و Morus alba) روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه شاه توت طی مراحل رسیدگیسارا بخشیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
اثر تنش شوری و کاربرد کود زیستی بیوچار و نیتروکسین در گیاه گشنیز گلخانه ایمجتبی سرشارکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
ارزیابی لاین ها و هیبرید های حاصل از آنها برای کیفیت و تحمل به سرما در نشا گوجه فرنگیمینا بافکرشیروانکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی اثرات سطوح مختلف جیبرلین و زمان کاشت بر زمان رسیدن، تعداد و وزن میوه 3 رقم خربزه خاتونی، درگزی و راک ملونمرتضی اسماعیلیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی اثرات کاربرد پتاسیم در کشت هویج با آب شورسید مجتبی ساداتکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی و مقایسه پایه های پیوندی و غیر پیوندی رقم خربزه محلی - زیبدی - در شرایط تنش کم آبیاریسیما خیاطزاده کاخکیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاثیر کاربرد بیوچار بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و جذب کادمیوم در گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش کادمیومحسن خضیر عبدالامیر الجابریکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن و انواع بسته بندی بر کیفیت و مواد موثره گل همیشه بهار(Calendula officinalis L.) در طی انبارداریاسماعیل قادریکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۹/۱۲/۰۶
تأثیر سطوح مختلف دی اکسید کربن و محلول پاشی اتانول بر خصوصیات رشدی، بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و مواد موثره ریحانعزت دارابی حسین ابادقاینیکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۰/۰۲/۲۱
تاثیر استفاده از کنجاله های روغنی بر رشد، نمو و ماده موثره قارچ دارویی گانودرماسیده محدثه روف سیدنژادکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۰/۰۳/۱۰
بررسی کاهش اثرات تنش شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ارزن زینتی(‘Purple Majesty’ Pennisetum glaucum ) با کاربرد سیلسیممهری بروغنیکارشناسی ارشدشور۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی اثر سطوح مختلف فولویک اسید بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک چمن چچم (Lolium perenne) در شرایط تنش خشکیزهرا قربانیکارشناسی ارشدشور۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اثر یون‌های سدیم، پتاسیم و کلسیم (Na, K, Ca) بر صفات کمی و کیفی و جذب عناصر گیاه اسفناجراشین اختریکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا بر خصوصیات کمی و کیفی گل شمعدانی هلندی (Pelargonium zonal L.)حمیده حیدریکارشناسی ارشدشور۱۴۰۰/۰۷/۲۸
اثر ویژگی های بصری گیاهان و برخی فاکتورهای اجتماعی بر ترجیحات مردم نسبت به گیاهان خشک منظرپریسا عباسی دشتکیکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۰۹/۲۸
بررسی تنوع و گزینش ژنوتیپ های برتر از بین چند جمعیت اصلاحی خاکشیرL. .Descuarinia Sophiaمحمد ظریفیانکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۰/۰۹/۲۹
بررسی پرایمینگ بذر و محلول پاشی با سیلیکون و سلنیوم بر جوانه زنی، خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه های کدو پوست کاغذی (styriaca Cucurbita pepo subsp. pepo var.) تحت تنش سرمازهرا چناریکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۰/۱۰/۱۵
نگرش مردم نسبت به کشاورزی شهری در مشهدسیده مهسا صامدیکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۱۰/۱۸
اثر پایه‌های رویشی بر صفات فیزیکوشیمیایی و رشدی ارقام تجاری سیبالهه حسینی ثانویکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۱/۲۳
بررسی اثر باکتری‌های محرک رشد و تنش خشکی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و رشدی درختچه خولانناهید صادقیکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
بررسی امکان تلقیح گونه های مختلف قارچ مایکوریزایی و تأثیر آنها بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum)شکیلا غروریکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۰/۱۲/۱۱
امکان سنجی تهیه نانوامولسیون ژل آلوئه ورا حاوی اسانس کاکوتی(.Zizphora tenuior L) و بررسی کارایی تاثیر آن بر ماندگاری پرتقال والنسیاطیبه باارادهکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
تاثیر نانو کلات دی اکسید تیتانیوم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی توت فرنگی رقم کاماروسا تحت شرایط مختلف کم آبیاریمصطفی جوانکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۰/۱۲/۱۵
بررسی اثر پایه و تاریخ برداشت میوه بر ویژگی های کمی، کیفی و انبارمانی سیب رقم گلدن دلیشیزرضا نظری قلجقکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
مطالعه غنی سازی کمپوست با گچ، ساکارز و برخی کنجاله های روغنی بر خصوصیات کمی و کیفی قارچ دارویی گانودرما (Ganoderma lucidum)گیتی حسن پورفردکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
ارزیابی اثر پایه های M9 و MM106 روی خصوصیات فنولوژیک، فیزیکوشیمیایی و انبارمانی دو رقم سیب برابرن و گلدن دلیشزحسین محمدپورکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تاثیر مدت و شدت مغناطیس کردن آب شور بر شاخص های رشدی، فرایند و کارکردها در مریم گلی ترکه ای (Salvia virgata Jacq.)میترا خسروجردیکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۰/۱۲/۱۸
اثر بنزیل‏ آدنین و کودهای فسفره بر پاجوش‎دهی سانسوریا واریته لورنتیمحسن حسن پورکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
بررسی اثرکم آبیاری با دو تکنیک SDI و PRD و محلول‌پاشی با سیلیکات پتاسیم در گیاه پرچینی برگ نوزینب محمد عباس ال واویکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۰۵/۱۱
اثر محلول پاشی نانو کلات دی اکسید تیتانیوم بر ویژگی های کمی و کیفی برخی ارقام توت فرنگی در شرایط کشت بدون خاکفاطمه جوانکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر کود های مختلف زیستی بر پارامترهای رویشی، فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی کلم تکمه تحت بستر های مختلف کاشتعلی برازندهکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر قارچ میکوریزا و اسپرمیدین روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه لیسیانتوسفاطمه رضایی کرمانیکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۰۷/۲۴
مقایسه اثر کودهای بیولوژیکی و معدنی بر صفات رویشی و فیزیولوژیک و تولید نشاء استاندارد دو رقم فلفل مزرعه ایمحمد مهدی دانش مقدمکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۱/۰۷/۲۴
مطالعه میکرومورفولوژی، رشد و نمو، عملکرد و اجزای اسانس سه توده زنیان Trachyspermum ammi L کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهدزهرا عزیزی داغیانکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
ارزیابی تاثیر اشعه فرابنفش بر خصوصیات کمی‌و کیفی ارقام خرما طی مدت انبارمانیمحمد حیدر حسن لاوندیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
بررسی تأثیر سلنات و سلنیت بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، جذب عناصر غذایی و مواد مؤثره نعناع فلفلی Mentha piperita در کشت بدون خاکحلیمه جعفریکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مقایسه ویژگی‌های کمی و کیفی و خواص آنتی‌اکسیدانی ارقام آلوی محلی در استان هلمند افغانستانمحمد عیسی فایزکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بررسی ریز ازدیادی و افزایش مقاومت به خشکی برخی گونه های مریم گلی (.Salvia sp)در شرایط درون شیشه ایمرضیه کلاته میمریکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۱/۰۸/۱۴
بررسی ترجیحات و ادراکات مردم نسبت به تنوع زیستی در پارک‌های شهری مشهدحانیه عباسی ولی ابادکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۱/۰۸/۲۸
ریزازدیادی گیاه Salvia rosmarinus از طریق باززایی مستقیم و غیرمستقیمسیده دریا ساجدیکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاثیر جیبرلیک اسید و تیمول بر کیفیت و ماندگاری پس از برداشت برگ و گل شاخه بریده آلسترومریامحمداسماعیل جعفریکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۱۱/۲۳
بررسی امکان ریزازدیادی و تاثیر متیل جاسمونات بر فرایندها و کارکردهای بالنگو شهری (Lallementia iberica) تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه ایسماهر سعد هادی العرنوسیکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۱/۱۱/۲۶
طراحی بیوفیلیک در محیط‌های کاری پر استرس نمونه موردی: ایستگاه‌های آتش‌نشانیمرضیه ذوقیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی ادراکات و ترجیحات دانشجویان دچار افسردگی نسبت به باغبانی‌درمانی(مطالعه‌ی موردی: شهر مشهد)شیما بخشایشیکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۱۱/۳۰