عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
تهیه و تدوین تقویم باغبانی و دستورالعملهای فنی و خاص نگهداری بوستان علمی پژوهشی کم نهاده تا استقرار کامل گونه های گیاهی و پایان دوره تضمین و ارائه خدمات نظارت عالیه در بخش طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و انتخاب و کاشت گونه های گیاهی فضای سبزفاطمه کاظمیخاتمه یافته
امکان سنجی و تولید سبزی و گیاهان دارویی سالم بصورت پات پلنتیحیی سلاح ورزیخاتمه یافته
انجام خدمات مشاوره برای طراحی و نظارت عالیه پروژه خشک منظر محوطه امور منابع آب مشهدفاطمه کاظمیخاتمه یافته
بررسی گونه های گیاهی مقاوم و متناسب در اجرای فضای سبز تصفیه خانه های فاضلاب با توجه به فاضلاب شهر مشهد و مساحت تصفیه خانه های موجود با رویکرد زیبا سازی فضا، تصفیه هوا و حذف بوفاطمه کاظمیخاتمه یافته
امکان توسعه فضای سبز کم نهاده شهر رضویه و باز پیرایی آن براساس الگوی خشک منظریحیی سلاح ورزیخاتمه یافته
مشاوره در بهسازی، تکمیل و توسعه کلکسیون های گیاهان دارویی باغ گیاه شناسیمجید عزیزی ارانیخاتمه یافته
مشاوره در بهسازی، تکمیل و توسعه کلکسیون های ایران و توران باغ گیاه شناسیفاطمه کاظمیخاتمه یافته
انجام مطالعه و طراحی و تهیه متره و برآورد و اسناد پارک موضوعی کم نهادهفاطمه کاظمیخاتمه یافته
ارزیابی اثرات مالچهای زنده و غیر زنده برای صرفه جویی در مصرف آب در فضای سبز شهریفاطمه کاظمیخاتمه یافته
برآورد نیاز آبی 5 گونه گیاهی غالب در شهر مشهدفاطمه کاظمی - محمودرضا گلزاریانخاتمه یافته
بهینه سازی مصرف آب در فضای سبز شهری- فاز 1 تحقیقفاطمه کاظمی - محمودرضا گلزاریانخاتمه یافته
بررسی اثر چند نوع خاکپوش بر کیفیت شیمیائی خاک زیرینعلی تهرانی فرخاتمه یافته
مطالعه دلایل سرخشکیدگی وزردی زود هنگام درختان چنار در سطح شهر مشهدامیر لکزیان - علی تهرانی فرخاتمه یافته