گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد

- اصلاح نباتات

- بیوتکنولوژی کشاورزی

گرایش ها در مقطع دکتری

- بیوتکنولوژی کشاورزی -گیاهی